هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ نفر در ۹۹۳ تصادف نوروزی هرمزگان مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، دکتر حسین قاسمی ظهر بلافاصله در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: در ساختار کمک نوروزی تمامی پایگاه های اورژانس ۱۱۵ برای ادغام کردن ۸۱ پایگاه شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه ای، ۵ پایگاه امدادی نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ وسط بهداشتی درمانی در نوروز سه. آمبولانس: خوب فروند بالگرد اورژانس دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ پرسنل ماهر در حالت کنار هم قرار دادن باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازه روزی ۲۵ اسفند لغایت ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، اورژانس ۱۱۵ استان طی فاصله پیش اجتناب کرده اند عملیات سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ماموریت انجام داد. به ۳۲۹۰ فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شرکت ها بیمارستانی حاضر تبدیل می شود.

قاسمی افزود: در مدت مذکور ۹۹۳ حادثه رانندگی در نتیجه مصدومیت خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ نفر در ۱۱۵ استان توسط اورژانس تکمیل شد.

انواع تصادفات امدادی در ساختار کمک نوروزی ۱۴۰۱ نسبت به نوروز سال در گذشته ۳.۷ دهم نسبت کاهش، با این حال انواع فوتی های رانندگی ۲۵ نسبت (۳۰ فوت تصادفی) افزایش کشف شد. {در این} راستا ۵۰ حادثه ویژه همراه خود ۱۹۶ مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ فوتی توسط ستاد فرماندهی عملیات فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان عملیات اورژانس رصد شد.

به آگاه وی، بیشترین تصادفات شخصی به همین ترتیب حوادث رانندگی همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۵ مجروح، همراه خود انواع بیش از حد ۲۵ تصادف، ۱۴۰ مجروح، ۱۴ فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرق شدگی همراه خود فراوانی ۱۵ تصادف، ۱۸ مجروح و هشت فوتی رخ داده است. به همین ترتیب. . اورژانس های دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری به همین ترتیب ۳۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح را اجتناب کرده اند جزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها به امکانات درمانی پایتخت جهان منتقل کردند.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید