نیوزویک: بازی وسط عربستان بین ایران و اسرائیل در شطرنج ژئوپلیتیک خاورمیانه
سالم الیامی، یکی از مقامات سابق وزارت خارجه عربستان سعودی به نیوزویک گفت: روابط عربستان سعودی با ایران و اسرائیل در دو جهت متفاوت است و هر جهت خواسته های خاص خود را دارد. مشخص نیست که آیا ریاض حاضر است آنچه را که از سعودی‌ها می‌خواهد بدون نیاز برابر بدهد یا خیر.