نمایندگی بیمه باید اجتناب کرده اند ادعای ساخت معیوب حفاظت تنبل


سالن دادگاه انتخاب گرفت کدام ممکن است نمایندگی بیمه به خطا اجتناب کرده اند حفاظت اجتناب کرده اند عیوب ساختمانی تحمیل شده در مخالفت با بیمه شده خودداری کرده است. از دست دادن زندگی آمیزور Additional Inc. v. McMillin Tex. هومز، قلمرو ۲۰۲۲ آمریکا LEIS 40363 (WD Texas 8 مارس ۲۰۲۲). مک میلین خوب بهبود دهنده، پیمانکار کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشنده خانه بود. خانه های متعددی در جوامع مختلف در قلمرو سن آنتونیو ساخته شد. پس اجتناب کرده اند اتمام مونتاژ خانه ها، {صاحبان خانه} متوجه نقص هایی در محافظت بیرونی گچ مصنوعی شدند. پس اجتناب کرده اند ساختار دعوا علیه مک میلن، پرونده های قضایی مختلف توسط آمریکس مطرح شد. AmeriSor برای خوب تصمیم اعلامی مبنی بر اینکه مسئولیت حفاظت هر دو غرامت دارد تقاضا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تصمیم گیری فوری کرد. AmeriSor در ابتدا استدلال کرد کدام ممکن است ادعاهای معیوب {صاحبان خانه} با توجه به مونتاژ، ادعای “خسارت اموال” خرس این پوشش ها ندارد. او ذکر شد کدام ممکن است هیچ ادعایی مبنی بر خسارت پولی {وجود ندارد}، ساده گچ اجتناب کرده اند عیوب بنایی مبارزه کردن می برد. سالن دادگاه مخالفت کرد. اجتناب کرده اند جمله این ادعاها می توان به این ادعا ردیابی کرد کدام ممکن است {به دلیل} نقص ساختمانی، خانه ها ۹ تنها به گچ بیرونی، اما علاوه بر این به تیغه اساس سیم، کاغذ پشتی، روکش خانه، چشمک زن، سبدها {ضد آب}، روکش ها، دیوارهای خانه، کف خانه شکسته اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو دارایی تولید دیگری”. متعاقباً، ادعاهای اساسی به خسارت پولی تغییر شد. سالن دادگاه سپس استثنائات مورد استناد آمریسر را در تذکر گرفت. استثنائات J (5) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۶) اجتناب کرده اند محافظت صنعت معیوب جلوگیری می تنبل. هر ۲ محدود به “آن طرف خاص” اجتناب کرده اند اموالی هستند کدام ممکن است در تأثیر کار بیمه شده شکسته است. این محدودیت‌ها مانع اعمال استثنائات برای خسارت به سایر بخش‌های خانه هر دو بخش‌های غیر معیوب کسب‌وکار بیمه‌شده می‌شد. در همین جا، چندین {صاحب خانه} اعلام کردن کرده اند کدام ممکن است به بخش هایی اجتناب کرده اند خانه خارج اجتناب کرده اند سیستم گچ، اجتناب کرده اند جمله دیوارهای خانه، کف خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اموال خسارت وارد شده است. متعاقباً، AmerFree نتوانسته است آرم دهد کدام ممکن است استثناهای J (5) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۶) محافظت ادعای صاحبان خانه خانه را ممنوع می‌تنبل. متعاقباً، سالن دادگاه انتخاب گرفت کدام ممکن است استثنا k برای مونتاژ خوب ساختمان اعمال نمی شود از ساختمان ها ساخته هر دو بازسازی شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته نشده اند. استثنا L، خسارت به کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ممکن است، ساده با توجه به استثناء خسارت به خرید و فروش “رقیب” بیمه شده اعمال تبدیل می شود. شکایات اولین به ویژه اعلام کردن نمی کنند کدام ممکن است چه روزی خسارت پولی اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مک میلین رخ داده است. خسارت پولی بالقوه است در گذشته، در حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند پایان دادن خرید و فروش مک میلین رخ داده باشد. سرانجام، مسئولیت حفاظت اجتناب کرده اند اتهامات پاره {پاره شدن} وجود داشت. AmeriSor تاکید کرد کدام ممکن است این جاده‌مشی پارگی‌هایی را کدام ممکن است برای بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله سیستم دوغاب {انجام شده} است را محافظت نمی‌دهد، از کار معیوب {به خودی خود} برای ادغام کردن “خسارت اموال” نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کار پارگی بعدی حرفه ای محافظت بی طرفانه خرس این پوشش‌ها نخواهد بود. میزان آسیب اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه بازیابی هر دو برداشتن گچ بیرونی برای ترمیم هر گونه آسیب اندود شده حیاتی است هر دو خیر بستگی دارد واقعیت های هر مورد دارد. برای مسئولیت حفاظت اجتناب کرده اند ارزیابی، بیمه شده ساده باید این احتمال را آرم دهد کدام ممکن است خوب اقدام تخریبی حیاتی است. پروژه جبران خسارت تنها پس اجتناب کرده اند اتمام دعوی بی نظیر قابل تصمیم گیری است. بر این مقدمه، تقاضا AmerExpress برای تصمیم گیری اجمالی نادیده گرفته نمی شود.

اجتناب کرده اند قوانین بیمه هاوایی https://ift.tt/h6PmvcAرژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/