نمایندگی ایران خودرو عرضه خودرو به مشتریان را تحریک کردن کرد


معاون بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا گروه تجاری ایران خودرو اجتناب کرده اند تحریک کردن تکنیک عرضه خودرو به مشتریان اجتناب کرده اند روز قبل از امروز (۱۴ فروردین) خبر داد.

به گزارش فارسی خودرو، بابک رحمانی همراه خود گفتن این خبر اظهار داشت: خودروها هر روز عرضه مشتریان تبدیل می شود.

وی افزود: طبق این سیستم زمان بندی شده، عرضه خودرو به همان اندازه ۱۳ فروردین شکسته نشده دارد.

رحمانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی اجتناب کرده اند خودروها به صورت خصوصی در محل های تولیدی گروه تجاری ایران خودرو عرضه شد.