نقص فنی در پرواز کیش – تهران در فرودگاه اصفهان به پایین نشست


منصور شیش کالا مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اصفهان در حال حاضر در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در اصفهان گفت: هواپیمای بوئینگ ۸۳ عطا اجتناب کرده اند کیش به مکان تعطیلات تهران همراه خود ۱۷۴ سرنشین {به دلیل} نقص فنی در یکی اجتناب کرده اند هواپیماهای مسافربری. موتورها وضعیت اضطراری گفتن کرده است. او در ساعت ۲۳:۵۵ مفید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فرودگاه اصفهان لمس کردن به اینجا رسید.

وی همراه خود دقیق اینکه مقرر شد به مسافران شرکت ها رسانی شود به همان اندازه همراه خود پرواز عکس به تهران اعزام شوند، افزود: قرار شده فرودگاه اصفهان جانشین فرودگاه تهران در تصادفات شود.

پرواز تهران – کیش در فرودگاه مفید اصفهان به پایین نشست

فرهاد کافه آهنگران سخنگوی گروه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری اصفهان به خبرنگار فارس اظهار داشت: به مکان تعطیلات کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لمس کردن اضطراری فرودگاه اصفهان بلافاصله ۴ اکیپ همراه خود از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها مورد نیاز اجتناب کرده اند ایستگاه های ۶، ۷، ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ به در کنار معاون عملیات منقل نشانی اصفهان، مدیران مناطق ۱ و سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسر تعهد مستقر در فرودگاه اصفهان.

وی اظهار داشت: این پرواز همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰ مسافر به سلامت به پایین نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال خاصی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل مناسب {در این} زمینه بر عهده مشاوران فنی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان است.

بالا پیام / ۶۳۱۰۱ /
این را برای صفحه اول هدایت دهید