نرخ بیکاری در کانادا باز کردن ترین حد شخصی رسیده است
این کاهش روزی رخ داد کدام ممکن است اقتصاد در ماه قبلی ۷۳۰۰۰ حرفه تحمیل کرد کدام ممکن است ۰.۴ سهم برای خانمها بالای ۵۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها بین ۲۵ به همان اندازه ۵۴ سال افزایش داشت.