نحوه بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها و کارکنان آنها – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهاناقتصاد و دارایی ایران؛ سفارتخانه ها دفاتر سازمان های بین المللی؛ کنسولگری ها، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نحوه بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری. فنی سازمان‌های بین‌المللی بدون تابعیت جمهوری اسلامی (و غیرعضو بومی خود ایران) از اجرا مطلع شدند.

این بخشنامه موضوع تبصره (۸) بند (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ می باشد. حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه؛ با توجه به صراحت قانون مذکور به امضای سید احسان. خانواده داوود منظور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس تیم امور مالیاتی کشور وارد شد.

از این رو شرایط بازپرداخت مالیات و پرداخت مالیات در گزارش آمده است ساخته شده است. دستورالعمل ها به شرح زیر است.

– مالیات و عوارض پرداختی ادارات و اشخاص با ارائه مدارک خریداری شده توسط وزارت بر اساس مفاد این بخشنامه قابل استرداد می باشد.

– تعیین حداقل و حداکثر میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد و اقلام غیر قابل استرداد برای خرید کالا و خدمات در کشورهای شرکت کننده. تایید تابعیت و ماندن آن هم با وزارت.

به منظور. واسه اینکه. برای اینکه برای ارائه اصل رسید، بازپرداخت مالیات و عوارض پرداخت شده الزامی است.

نکته: با تصویب قانون فروشگاه ها و سیستم ها مالیات دهنده فقط فاکتورهای الکترونیکی در سیستم تولید می شود. مالیات دهنده دستورالعمل های صادر شده در این خصوص هنجارهای استرداد خواهد بود.

-افراد و ادارات باید جدول ضمیمه استرداد مالیات و عوارض پرداختی را تکمیل و پس از تایید وزارت برای سازمان ارسال کنند.

تبصره: کنسول‌های خارجی در ایران و کنسول‌های افتخاری غیرایرانی از طریق سفارتخانه‌های متبوع خود در تهران نسبت به استرداد مالیات و عوارض پرداختی اقدام و مدارک مربوطه را به وزارتخانه ارسال خواهند کرد.

– مالیات و عوارض پرداختی کارکنان/اشخاص تبعه جمهوری اسلامی ایران و اعضای ادارات کشور مشمول این بخشنامه نمی باشد.

تبصره: در مورد استرداد مالیات و مالیات های اضافی که در این دستورالعمل ذکر نشده است. بر اساس با افراد تحت سیاست متقابل و تایید و اعلامیه وزارت برخورد خواهد شد.

ادامه این گزارش را می خوانیم؛ ساخته شده است. وزارت امور خارجه بر اساس دستورالعمل زیر سازمان درآمد؛ وظایف سفارتخانه ها و کارکنان آنها و دفاتر سازمان های بین المللی درخواست کننده به شرح زیر است.

– افراد و ادارات موظفند پس از پایان هر دوره مالیاتی، فهرست فیش های خرید کالا و خدمات را تهیه و اصل فیش ها را جهت تحصیل پیوست نمایند. تائیدیه به وزارت امور خارجه ارسال شد.

تبصره ۱: در صورتی که افراد و ادارات نتوانند پس از پایان دوره مالیاتی فیش و فرم های فوق را به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. بعد از یک فرصت آنها اسنادی برای بررسی دارند. تائیدیه به وزارتخانه ارسال شد.

تبصره ۲: در صورتی که فیش و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعدی توسط وزارت امور خارجه به سازمان تسلیم شود. پس از بررسی های لازم توسط سازمان، بازپرداخت در دوره مالیاتی بعدی صادر خواهد شد.

– وزارت امور خارجه موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست این اشخاص و دفاتر مدارک را ارائه نماید. مطابق با برعکس، و تابع ماندن بررسی و اعلام میزان مالیات مصوب و وجوه قابل استرداد به سازمان مالیاتی.

– سازمان مالیاتی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نام اشخاص و دفاتر متقاضی استرداد مالیات و مالیات و عوارض پرداختی به اسناد و مدارک ارسالی رسیدگی کند. اسناد و مدارک مربوطه با مفاد این بخشنامه مطابقت دارد. اقدام و در اردیبهشت ماه مالیات و عوارض پرداختی افراد و ادارات به حساب اعلامی را به وزارت امور خارجه اطلاع دهید.

نکته: اقلام غیر قابل استرداد نیز باید جدا از فاکتور، در فرم گزارش رسیدگی به مبلغ غیر قابل استرداد و در جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد قید شود. ذکر شده. به وزارت امور خارجه اعلام شد.

– پس از مهر، اصل رسید (مالیات پرداختی و استرداد مالیات) را به وزارت امور خارجه ارسال و تصویر (اسکن) آن را به مدارک الصاق کنید.
لازم به ذکر است تاریخ اجرای این بخشنامه اولین روز فروردین ۱۴۱۱ شمسی می باشد.