نحوه افزایش فریم در ثانیه کامپیوتر لپ تاپ گیمینگ


FPS چیست؟

فریم بر ثانیه FPS هر دو نرخ شکل می گوید. محافظت نرخ فریم بالا در هر ثانیه سود تهاجمی ممکن است را در ورزشی محافظت می تنبل. اگر اجتناب کرده اند لپ‌تاپ استفاده می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین انجام ورزشی‌ها به سختی تاخیر دارید، می‌توانید تعدادی از مرحله مخصوص لپ‌تاپ را برای افزایش انجام دهید. FPS کمک.

توضیحات ضعیف FPS چیست؟

یکی اجتناب کرده اند توضیحات کاهش FPS یعنی کامپیوتر لپ تاپ ممکن است دارایی ها هر دو توان کافی برای اجرای این این سیستم را اکتسابی نمی شود. برای رفع این ضرر ابتدا باید دلیل برای بی نظیر ضرر را ایجاد کنید کدام ممکن است احتمالاً نتیجه عالی هر دو تعدادی از مسئله زیر است.

  • مشکلات انرژی الکتریکی: قابل دستیابی است کامپیوتر لپ تاپ {به درستی} متصل نباشد هر دو همراه خود باتری کار تنبل. وقتی لپ‌تاپ در حالت باتری است، لپ‌تاپ‌ها تمایل دارند اجتناب کرده اند عمر باتری بهینه استفاده کنند، ۹ اینکه سرعت سیستم، اجتناب کرده اند جمله نرخ فریم را به خطر بیندازند.
  • مشکلات دما: دمای کامپیوتر لپ تاپ قابل دستیابی است خیلی بالا باشد. انجام با کیفیت صنعتی در گرافیک کامپیوتر لپ تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند دارایی ها آن ممکن است باعث جدید شدن کامپیوتر لپ تاپ ممکن است شود کدام ممکن است ممکن است در نتیجه خرابی از حداکثر شود. FPS احتمالاً خواهد بود.
  • امتیازات درمورد به دارایی ها: قابل دستیابی است دارایی ها کافی برای اجرای این سیستم شخصی نداشته باشید. همه این سیستم های فعلی در کامپیوتر لپ تاپ ممکن است اجتناب کرده اند تجهیزات های فعلی یادآور حافظه، CPU را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دیسک خوردن بیش اجتناب کرده اند حد این دارایی ها باعث اجرای ورزشی تبدیل می شود FPS ممکن است تحمل تاثیر قرار گرفته اید.
  • مشکلات نیروی محرک: قابل دستیابی است درایور گرافیک ممکن است عجیب و غریب باشد، هر دو ناخوشایند افزار نصب شده روی کامپیوتر لپ تاپ ممکن است قابل دستیابی است فینال درایورها را مجبور تنبل. اگر این معیار رعایت نشود، انجام مانیتور قابل دستیابی است مفید نباشد.

حلقه FPS برای لپ‌تاپ‌های بودجه‌قیمت غیرمعمول نیست، با این حال حیاتی است کدام ممکن است بدانید حتی لپ‌تاپ‌های کلاس بالا نیز قابل دستیابی است همراه خود این خطا مواجه شوند. متعاقباً در گذشته اجتناب کرده اند اینکه انتخاب بگیرید پول شخصی را برای ارتقاء کامپیوتر لپ تاپ خرج کنید، ابتدا راه رفع های فوری اصرار شده در این مقاله خواهد آمد را بررسی کنید.

این سیستم نشاط شخصی را اصلاح دهید

یکی اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است باید به خاطر داشته باشید خوردن انرژی الکتریکی کامپیوتر لپ تاپ ممکن است است. اکثر لپ‌تاپ‌ها حالت ذخیره نشاط دارند کدام ممکن است می‌توان آن را برای افزایش عمر باتری پرانرژی کرد. همراه خود این جاری، این قابل اجرا است FPS ورزشی ها تاثیر عقب کشیدن دارند از {در این} زمان سیستم تا حد زیادی بر روی صرفه جویی در نشاط هدفمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی کمتری روی انجام دارد.

برای ضمانت اجتناب کرده اند اینکه سیستم ممکن است در بالاترین مرحله اثربخشی قرار دارد، برای اجرای تمام فرآیندهایی کدام ممکن است می خواهید، امکان ای است نشاط کامپیوتر لپ تاپ شخصی را روی بالاترین مرحله انجام فعلی ترتیب کنید. خوشبختانه، در ویندوز ۱۰ به سادگی می توانید اجتناب کرده اند طریق پنجره مرور کنید.امکان های انرژی الکتریکی“ورود به حرکت. در امکان”امکان های انرژی الکتریکیبر روی نوار مسئولیت کلیک کردن راست کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ورود پیدا کنید.

سپس صفحه عکس برای شما ممکن است باز تبدیل می شود کدام ممکن است در آن امکان “انجام بالا“” را انواع کنید به همان اندازه کامپیوتر لپ تاپ شخصی را برای اجرای این سیستم ها آسانسور کنید.

روزی کدام ممکن است کامپیوتر لپ تاپ ممکن است {در این} مرحله قرار دارد، باتری آن برای عجله تخلیه تبدیل می شود، متعاقباً از نزدیک پیشنهاد تبدیل می شود هنگام انجام ورزشی های کامپیوتر ای، تجهیزات شخصی را متصل کنید.

روزی کدام ممکن است کامپیوتر لپ تاپ در جاری هزینه شدن است، ورزشی کنید

محافظت عمر باتری کامپیوتر لپ تاپ برای اشخاص حقیقی آفلاین فوق العاده حیاتی است. متأسفانه روزی کدام ممکن است کامپیوتر لپ تاپ ساده اجتناب کرده اند باتری خودش استفاده می تنبل کندتر واقعاً کار می کند. اگر همراه خود کامپیوتر لپ تاپ باتری دار شخصی ورزشی کنید، در واقعً اوقات بدی خواهید داشت.

هنگام ورزشی همراه خود کامپیوتر لپ تاپ باید هزینه شود: ۱- سرعت ممکن است را افزایش می دهد و یک جفت- {در این} زمان کامپیوتر لپ تاپ ممکن است سرماخوردگی تر {می ماند}. کامپیوتر لپ تاپ ممکن است از آن آگاه است چه روزی باتری پر است. هنگامی کدام ممکن است این در حال وقوع است، کامپیوتر لپ تاپ اجتناب کرده اند باتری استفاده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی خروجی اجتناب کرده اند سوکت استفاده می تنبل به همان اندازه عمر باتری را حتی در صورت هزینه درست محافظت تنبل.

جریان هوا کامپیوتر لپ تاپ شخصی را افزایش دهید

استفاده تمدید شده مدت اجتناب کرده اند کامپیوتر لپ تاپ باعث خوب و دنج شدن بیش اجتناب کرده اند حد کامپیوتر لپ تاپ تبدیل می شود کدام ممکن است به نوبه شخصی باعث کاهش آن تبدیل می شود FPS احتمالاً خواهد بود. در واقع {به دلیل} تاخیر در ورزشی نیازی ندارید ببازید. متعاقباً حداقل محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی کننده کامپیوتر لپ تاپ را برای جریان هوا بیشتر بیشتر کنید.

چندین محصول برای افزایش تغییرات ممکن است فعلی است. برای کاهش دمای کامپیوتر لپ تاپ در حین انجام ورزشی، می توانید فن های خارجی هر دو پدهای سرماخوردگی کننده را خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید.

برای اینکه سیستم شخصی را در حین ورزشی سرماخوردگی حفظ کنید، باید اجتناب کرده اند محل قرارگیری کامپیوتر لپ تاپ شخصی فوق العاده به خاطر داشته باشید. به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود کامپیوتر لپ تاپ را روی تشک فوم قرار دهید، از ممکن است مجرای هوا را در سیستم سرماخوردگی کننده کامپیوتر لپ تاپ مسدود تنبل. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است کامپیوتر لپ تاپ ممکن است روی عالی ماده محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم همراه خود جریان هوای کافی قرار گرفته است.

کاهش ولتاژ CPU

بهترین ضرر کامپیوتر لپ تاپ ها از گرما است. در مقابل کامپیوتر های خصوصی، کدام ممکن است در آن فضای زیادی {برای قرار دادن} دنبال کنندگان موجود است، کامپیوتر لپ تاپ عالی آجر نازک است کدام ممکن است چندین مدار در آن موجود است. اگر وجود فن همراه با کامپیوتر لپ تاپ دمای آن را کاهش نمی دهد، باید ولتاژها را بررسی کنید CPU خودت را زیرین بیاور

CPU آنها برای عجله در کامپیوتر لپ تاپ خوب و دنج می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است برای عجله به آن است آسیب برساند. باشی ساده عمر نیستی CPU ممکن است شخصی را کشف نشده خطر تنظیم می کنید، با این حال گرمای بیش اجتناب کرده اند حد نیز ممکن است انجام آن را کاهش دهد.

کاهش ولتاژ به معنای نشاط {الکتریکی} درگاه است CPU کم میکنی از گرما را انجام می دهد CPU ممکن است را کم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را سرماخوردگی . شاید در نظر گرفته شده کنید بدون در نظر گرفتن توانایی کمتر باشد، پردازنده ضعیف تر است، با این حال CPU بدون در نظر گرفتن سرماخوردگی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارتر باشد، بیشتر کار خواهد کرد. ابزارهایی یادآور ابزار ترتیب اینتل یکی اجتناب کرده اند ناخوشایند افزارهای بررسی شده دسترس در بازار هست کدام ممکن است من ساختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما امتحانش کنید.

انجام کامپیوتر لپ تاپ شخصی را بررسی کنید

ساده به این انگیزه کدام ممکن است کامپیوتر لپ تاپ ممکن است دارد پردازنده گرافیکی این بدان معنا نیست کدام ممکن است ممکن است عالی ابر کامپیوتر دارید. به طور معمول است، انجام کامپیوتر لپ تاپ به طور گسترده ضعیف است. اگر سیستم ممکن است باقی مانده است همراه خود سرعت مشخص شده ممکن است کار نمی شود، پیشنهاد تبدیل می شود انجام آن را همراه خود سایر کامپیوتر لپ تاپ های هم مانکن کامپیوتر لپ تاپ شخصی ارزیابی کنید.

معمول شخص پردازنده گرافیکی عالی راه خوب برای بررسی انجام کامپیوتر لپ تاپ ممکن است. {خواهید دید} کدام ممکن است کامپیوتر ممکن است در مقابل همراه خود سایر مانکن های درست مثل چقدر فوری است.

FPS برای تخصص بیشتر ورزشی بهبود دهید

راه های زیادی برای افزایش FPS سرانجام، عالی پیشرفت در تخصص ورزشی ممکن است موجود است، با این حال کامپیوتر لپ تاپ ها ترفندهای خاصی دارند کدام ممکن است همراه خود کامپیوتر های رومیزی مشخص است. سرانجام، همه عامل با توجه به زیرین نگه از گرفتن از گرما است، مثبت شوید پردازنده گرافیکی ممکن است انصافاً به تجزیه و تحلیل با توجه به مانکن کامپیوتر لپ تاپ شخصی رفتار کرده اید.