نتیجه مذاکرات وین چه {خواهد بود}؟ – خبری نیست


اگر اختلافات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رفع شود، روس ها {نمی توانند} به هماهنگی برسند. همراه خود این جاری، این خطر موجود است کدام ممکن است در صورت تحریک کردن فشار ها بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، به طور قابل توجهی در شرایط کنونی مبارزه اوکراین، این فشار ها ممکن است به مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادله بریکس نیز سرایت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً پیچیدگی های مهم جدیدی را بر این معادله تحمیل تدریجی. .

به گزارش خبرآنلاین، در بالا «مبارزه اوکراین»، این فاجعه در سراسر جهان تأثیرات زیادی بر سایر بخش ها اجتناب کرده اند جمله اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بین الملل گذاشت. {در این} راستا، انواع زیادی اجتناب کرده اند ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران بخش پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط بین‌الملل بر این باورند کدام ممکن است غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق جهان بار تولید دیگری وارد فاصله فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد خواهند شد کدام ممکن است در دوران مبارزه خنک شاهد آن بودیم. {در این} راستا یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است به طور قابل توجهی تحمل تاثیر مبارزه اوکراین قرار گرفته، موضوع مذاکرات هسته ای وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده احیا کردن هماهنگی برجام است.

{در این} زمینه، روس‌ها به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند طرف‌های برجام، یک مدت کوتاه پس اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه اوکراین (را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌های جدید غرب علیه آن‌ها)، تقاضا جدیدی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تضمین کتبی اجتناب کرده اند آمریکا شدند. اگر برجام احیا می شد، همکاری آنها همراه خود ایران در زمینه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی نشاط هسته ای مشمول تحریم های غرب نمی شد. در ابتدا برخی این تقاضا را دریافت پذیرش در معادله برگام در سیل فشار های دیپلماتیک روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی یکپارچه فاجعه اوکراین در معادله مذاکرات هسته ای وین تفسیر کردند. تعبیری کدام ممکن است بعد از همه حسین امیرعبداللهیان در بازدید جدیدترین شخصی به مسکو رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد طرف روسی تحت هیچ شرایطی در هدف عالی قیمت کاهش یافته خوشایند قرار ندارد (را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع آن نخواهد شد). در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «امیرعلی ابوالفتح» کارشناس پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی، به تحلیل تاثیرات مبارزه اوکراین بر مذاکرات هسته ای وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بدست آوردن به هماهنگی در روزهای بلند مدت بپردازیم. مثل آینده روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا. روابط ایران همراه خود غرب در پرتو مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادله برجام. مشروح گفتگو همراه خود شاهزاده علی ابوالفتح را در یکپارچه بیاموزید.

* چون آن است می شناسید مدتی است کدام ممکن است جهان همراه خود فاجعه مبارزه اوکراین مواجه است. این فاجعه به نوبه شخصی نتایج جانبی قابل توجهی بر بخش های مختلف خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دیپلماسی داشت. گویی حتی برخی اجتناب کرده اند بازگشت جهان دوقطبی همراه خود ملاحظه به مبارزه اوکراین صحبت می کنند. تعیین مقدار ممکن است اجتناب کرده اند تاثیر این مبارزه بر معادله مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه احیای پرگام چیست؟

شخصاً پاسخ پرس و جو ممکن است ویژه به ویژه در شرایط حال شفافتر شده است. در تحریک کردن تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، این پرس و جو مطرح شد کدام ممکن است مبارزه در اوکراین بر معادله مذاکرات وین تأثیرگذار است. {در این} راستا دیدیم کدام ممکن است یک مدت کوتاه بعد مقامات روسیه (اجتناب کرده اند طریق وزیر امور خارجه شخصی) ادعا کرد کدام ممکن است خواهان تضمین غرب در قالب هماهنگی جدید هسته ای ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه چنین نکرد. موضع ملت وی {در این} زمینه روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تردیدها را با توجه به تمایل روس ها برای در اختیار تکل کل شورای ایمنی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین برای رفع مشکلات آنها فکر می کنند تحریم های ناشی اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین تحمیل می تدریجی.

با این حال همراه خود تحویل داد زمان دلایل نماد داد کدام ممکن است روس ها ساده درگیر همکاری شخصی همراه خود ایران هستند (در برجام، روسیه نیز پاسخگویی هایی دارد؛ مثلاً ایران در ازای این روس ها مازاد اورانیوم را به روسیه می فرستد. دادن اورانیوم خالص به ایران. هر دو دسر زرد کدام ممکن است بعد از همه البته است در گذشته اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام در سال ۲۰۱۸ تکمیل شد. اکنون خاص است کدام ممکن است روسیه کنجکاوی خاصی به این بخش دارد.

به معنای واقعی کلمه هستند آنها استدلال می کردند کدام ممکن است همکاری فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری آنها همراه خود ایران نباید مشمول تحریم شود. آمریکایی ها نیز به نوبه شخصی ادعا کردند کدام ممکن است این موضوع مشمول تحریم نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسا این اولویت برطرف شد. متعاقباً، اثربخشی معادله وین اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است است (حداقل به همان اندازه روزی کدام ممکن است مصاحبه حال در جاری انجام است). {در این} زمینه اگر اختلافات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رفع شود مانع اجتناب کرده اند هماهنگی روس ها نخواهد شد. همراه خود این جاری، این خطر موجود است کدام ممکن است در صورت تحریک کردن فشار ها بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، به طور قابل توجهی در شرایط کنونی مبارزه اوکراین، این فشار ها ممکن است به مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادله بریکس نیز سرایت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً پیچیدگی های مهم جدیدی را بر این معادله تحمیل تدریجی. . با این حال در شرایط کنونی به همان اندازه حدودی این اولویت برطرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روس ها نیز منتظرند به همان اندازه رویکرد آمریکا را در چارچوب مذاکرات وین ببینند. اگر رویکرد آنها (آمریکایی) سازنده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی درخواست شده است های طرف ایرانی را در چارچوب عالی هماهنگی جدید لحاظ تدریجی، مانع اجتناب کرده اند هماهنگی روس ها در وین نخواهد شد.

* به معنای واقعی کلمه هستند چشم انداز بدست آوردن به هماهنگی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت امتحان شده ها در قالب مذاکرات وین را تا حد زیادی اجتناب کرده اند احتمال شکست امتحان شده ها {در این} زمینه می شناسید؟

ببینید اگر ۹۹.۹ سهم احتمال هماهنگی وجود داشته باشد، عالی دهم سهم، اگر نباشد، احتمالاً توافقی {وجود ندارد} هر دو مدتی اندازه می کشد به همان اندازه به هماهنگی برسد. الان کدام ممکن است صحبت می کنیم، امکان هماهنگی بیش اجتناب کرده اند ۱۰ روز قبل از امروز موجود است، با این حال این به معنای بسته شدن بودن هماهنگی نیست. ضرب المثلی {در این} زمینه موجود است کدام ممکن است می گوید: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه عامل هماهنگی نشود، توافقی حاصل نمی شود». “

در شرایط حال حتی وقتی در محتوای متنی توافقنامه جدید به ابعاد نیم بند مشکلی وجود داشته باشد، با بیرون شک این موضوع مانع اجتناب کرده اند هماهنگی ممکن است. حسین امیرعبداللهیان {در این} خصوص می گوید اجتناب کرده اند هر ۴ دعوای بومی ۲ مورد رفع شده است. وی بعد از همه به اشیا مطرح شده ردیابی ای نکرد. در همین اتصال شناخته شده به عنوان مثال آگاه تبدیل می شود رایزنی هایی برای بردن شناسایی سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های آمریکا در جاری انجام است. به طور معمول، مشکلات باقی مانده قابل انجام است در ۲ هر دو سه روز بلند مدت رفع شود هر دو این توسعه قابل انجام {است تا} ۲ هر دو سه ماه اندازه بکشد. توسعه مذاکرات بلند مدت با بیرون شک فوق العاده از واقعی، مفصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه زمان بر است.

همراه خود ملاحظه به آنچه آگاه شد بویژه سیر تحولات در قالب معادله برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی نتایج جانبی مبارزه اوکراین، خواه یا نه بودجه را در بحث روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در بلند مدت پر فشار می بینید هر دو پرتنش. ?

پاسخ من به پرس و جو ممکن است اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن اجتناب کرده اند هماهنگی برجام دورتر شویم، روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن فشار بیشتری ممکن است داشته باشد. یکی اجتناب کرده اند اساس های بی نظیر مناقشه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، موضوع هسته ای است کدام ممکن است بعد از همه آمریکایی ها جدا از موضوع هسته ای، امتیازات عکس را نیز مطرح می کنند (مثل حقوق بشر، توانایی موشکی هر دو وجود سرزمین های ایران). ). این در حالی است کدام ممکن است اگر موضوع هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رفع شود، می توان اظهار داشت کدام ممکن است ۲ طرف در مقابل افزایش فشار، {به سمت} مدیریت فشار پیش می توسعه.

اجتناب کرده اند این تذکر در نظر گرفته شده می کنم فعلا باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم چه اتفاقی برای برگام می افتد. اگر توافقی حاصل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا تعهدات شخصی را اجتناب کرده اند اوج بگیرند، فضای کلی روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن به طور معمول آرام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است به فشار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بازیگران جهان مشابه با عربستان سعودی منجر شود. در نتیجه پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت تا حد زیادی تبدیل می شود.

در عین جاری، در صورت افزایش روابط ایران همراه خود بازیگران سایر مناطق مشابه با کشورهای عربی، اجتناب کرده اند ورزش های فشاری آمریکا علیه ایران به میزان قابل توجهی کاسته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع این امر در نتیجه فضای بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام تری تبدیل می شود. او هست. با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اگر برجام وضعیت بهتری پیدا نکند، به بیشتر احتمال دارد شاهد تحریک کردن فشار ها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سرایت این فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه ها به مناطق مختلف تولید دیگری خواهیم بود.

*برخی ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران معتقدند کدام ممکن است در بحبوحه مبارزه اوکراین، ایران باید اجتناب کرده اند جایگزین های تحمیل شده در تأثیر تحریم های غرب علیه روسیه نهایت استفاده را ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی جستجو در مزیت شخصی به طور قابل توجهی در مبادله حضور روسیه در بازارهای نشاط باشد. با این حال منتقدان معتقدند کدام ممکن است این رویکرد عمدتاً مزیت مختصر مدت ایران را {تضمین می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اختلافات اساس ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، بیشتر است ایران در چارچوب اتحاد استراتژیک شخصی همراه خود چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه باقی نگه دارد. اندازه مزایای آینده آن. تعیین مقدار ممکن است اجتناب کرده اند این بازخورد چیست؟

خالص است کدام ممکن است هر کشوری مزیت شخصی را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رسیدن به آن است امتحان شده تدریجی. در همه فاصله ها همین معادله برقرار بود. بعد از همه اخیراً نهادهای مناسب مشابه با رئیس معظم انقلاب اسلامی هر دو وزیر امور خارجه کدام ممکن است نیازمند نوک مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل دیپلماتیک (مبارزه اوکراین) شدند، لزوماً در راستای اقدامات روسیه نبوده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات این در حالی است کدام ممکن است مواضع اینها شناخته شده به عنوان مواضع مناسب مقامات تعبیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان امتیازات رسانه ای هر دو بازخورد برخی تولید دیگری موضع مناسب ملت محسوب نمی شود.

متعاقباً، اکنون می بینیم کدام ممکن است موضع ایران در قالب مبارزه اوکراین، پوشش خاص شخصی را دارد، گویی اکنون روابط شخصی را همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اخیراً وزیر امور خارجه (دیمیتری کولبا) محافظت کرده ایم. در گذشته اجتناب کرده اند بازدید حسین امیرعبداللهیان به مسکو، مسکو اجتناب کرده اند او خواست به همان اندازه به کرملین پیام بدهد کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن زودتر مبارزه را متوقف تدریجی.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ما همچنان همراه خود روسیه روابط داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه تنها کشوری نیستیم کدام ممکن است چنین اقدامی را متعهد شدن کرده ایم. در همین راستا شاهد بازدید برخی افسران عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی «عمران خان» نخست وزیر پاکستان به روسیه در روزهای آغازین مبارزه اوکراین بودیم. متعاقباً اساساً این توصیه شده کدام ممکن است ما اکنون باید مأموریت شخصی را خاص کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوییم باید همراه خود آمریکا هر دو روسیه باشیم، چندان مناسب نیست. ما مبارزه را محکوم می کنیم، اجتناب کرده اند امتحان شده ها برای نوک دادن به این فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه حمایت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود روسیه روابط داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری امتحان شده می کنیم به همان اندازه حد امکان مزیت شخصی را دسترس در بازار نشاط بهبود دهیم. جاری در حالی کدام ممکن است برخی می گویند ایران باید اجتناب کرده اند شرایط کنونی مبارزه اوکراین بهره ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بازارهای نشاط شود، اساساً گزاره ای است کدام ممکن است تمامیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور آن صرفاً به آرزو ایران بستگی ندارد.

ما تحمل تحریم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدانیم کدام ممکن است اگر می‌خواهیم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی را صادر کنیم، اساساً خارج اجتناب کرده اند در اطراف زدن تحریم‌ها نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. وقتی تحریم می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ما را نمی‌دانش، مثلاً در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، بحث استفاده اجتناب کرده اند جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور سرزنده در بازارهای نشاط بی‌تکنیک می‌شود. در مجموع ما طرفدار ایفای موقعیت تا حد زیادی دسترس در بازار نشاط هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه مورد توجه قرار گرفت ممکن داریم، با این حال چون آن است گفتم اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ملت ما تحریم است، اساساً اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه مکان می توانیم به آن است برسیم. هدف. خارج اجتناب کرده اند معادله در اطراف زدن تحریم ها، شخصاً چشم انداز موفقیت بیش از حد نیست.