مگس سفید دوباره در تهران ظاهر شد
رئیس اداره کل پایش محیط زیست توسعه پایدار استان تهران: علل آفات سفید رنگ ناشی از تغییر اقلیم و وجود شرایط اقلیمی مساعد و در دسترس بودن آفات است. در تهران گسترده است.