مونتاژ تجزیه و تحلیل مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در شهرستان های مسجد سلیمان، هفتکل، لاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیکا برگزار شد.


جلسه بررسی مشکلات آب و برق در شهرستان های مسجد سلیمان، هفتکل، لاله و اندیکا برگزار شد.

MeetNews | مدیرعامل نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی خوزستان {در این} نشست همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در زمینه سوئیچ سیم های مسی همراه خود کابل های خودنگهدار در شهرستان هفتکل، اجتناب کرده اند مزایای اجرای این قالب ها دلیل داد.

الخدری ذکر شد: در زمینه جامعه تخصیص انرژی الکتریکی هفتکل اقدامات فوق العاده خوبی {انجام شده} است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به استفاده اجتناب کرده اند ۱۸ کیلومتر کابل خودنگهدار برای تعویض سیم های فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعویض لامپ های روشنایی فرسوده ردیابی کرد. در تمام بلوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های بی نظیر همراه خود چراغ های LED.” وی علاوه بر این به احداث جامعه روشنایی به اندازه عالی کیلومتر در درگاه شهر ردیابی کرد.

الخدری همراه خود ردیابی به این سیستم های توسط دست اجرا نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی خوزستان افزود: در راستای تعمیر جامعه های فرسوده، افزایش ضریب امنیت جامعه، تحمیل مبلمان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی جامعه، قالب تغییر جامعه های سیمی به کابل شخصی نگهدار شهرستان هفتکل همراه خود ملاحظه به توجه انداز برد خاص شده ۳۰ کیلومتر است.

وی افزود: همراه خود اجرای این قالب نیمه زیادی اجتناب کرده اند مشکلات جامعه های فشار ضعیف شهر هفتکل رفع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک سال کل جامعه سیمی این شهر به کابل های شخصی نگهدار تغییر تبدیل می شود.

وی ذکر شد: همراه با سوئیچ سیم‌های فرسوده همراه خود کابل‌های خودنگهدار، چالش احداث جامعه روشنایی معابر درگاه شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض چراغ‌های فرسوده اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم‌های نمایندگی تخصیص {خواهد بود}. مسجد سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لالی». را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای هفتکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وندیکا. تخصیص نقدینگی می خواست توسط مشاور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل محل کار امور مجلس وزارت انرژی باید پیگیری شود.

بر مقدمه این گزارش؛ در مونتاژ مذکور، مدیرکل محل کار امور مجلس وزارت انرژی، مشاور مناطق مسجد سلیمان، هفتکل، اندیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لالی در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی خوزستان، مدیرعامل آب خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجرایی نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی ۴ شهرستان.

اجتناب کرده اند اقدامات مدیرعامل نمایندگی تخصیص نیروی انرژی الکتریکی خوزستان احترام کردند.