موقعیت ویرایشگرمجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روزنامه نگاری. هر کدام از این رسانه ها برای انتخاب ویرایشگر نکات ظریف خاص خود را دارند. مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روزنامه نگاری، در این متن به ویژگی های مشترک سردبیران در هر رسانه ای می پردازد.