موزه زرتشتیان کرمان – ایرنا انگلیسیجاده مشیوزیر امور خارجه ایران: راه دیپلماسی باز است

تهران – ایرنا – بلافاصله یکشنبه، حسین امیرعربدالهیان، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: دیپلماسی باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت به این مسیر شکسته نشده می دهد به همان اندازه به توافقی خوشایند، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرومندانه بازو یابد.