منصفانه میلیاردر در قزوین دستگیر شد
در تجزیه و تحلیل های پلیسی خاص شد این شخص همراه خود کشتی پیامی به فرزندش مبنی بر تیز کردن ۵۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند طریق یکی اجتناب کرده اند پیام رسان های سایبری گفتن کرده کدام ممکن است مجددا همراه خود آنها تصمیم خواهد گرفت.