ممنوعیت ورود علیرضا مبتلا (خواننده) به آمریکا / خروج اجتناب کرده اند هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو روادید / بازجویی ۴ ساعته اجتناب کرده اند سرباز سپاه پاسداران
مقتول برای اجرای اجرای زنده نوروزی این شهر {به سمت} ایروین در حومه لا در حرکت بود.