مفید نیوز – گروه بهداشت جهانی تهیه واکسن کووکسین را متوقف کردبر مقدمه ادعا گروه بهداشت جهانی، تهیه واکسن کوواکوین-۱۹ ساخت شده توسط نمایندگی هندی بهارات بیوتک به حالت افتادگی درآمده است. {در این} ادعا علاوه بر این اجتناب کرده اند کشورهایی کدام ممکن است این واکسن را اکتسابی کرده‌اند درخواست شده است شده به همان اندازه اقدامات مورد نیاز را انجام دهند

برای انجام کار مناسب، با این حال هیچ توصیفی اجتناب کرده اند کار مناسب {وجود ندارد}.

گروه جهانی بهداشت می گوید این واکسن کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اولویت با اشاره به امنیت آن {وجود ندارد}، با این حال افتادگی ساخت آن برای صادرات، تهیه واکسن را برداشتن می تنبل.