مفید خبر – ۳ میلیارد دلار فارکس دارویی


3 میلیارد دلار ارز برای تامین دارو در نظر گرفته شده است

مفید خبر: وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی ذکر شد: مجلس شورای اسلامی امسال حدود ۳ میلیارد دلار برای تامین دارو به وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارو نخواهیم داشت.

به گزارش مفید خبر، بهرام عین الله وزیر بهداشت در مراسم شناخت اجتناب کرده اند کارمندان ساختار نوروزی سلامت در مخلوط خبرنگاران ذکر شد: سال قبلی ۲ میلیارد دلار فارکس برای تامین دارو داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال به چند میلیارد دلار رسید. اجتناب کرده اند طریق مجلس شورای اسلامی».

وی ذکر شد: متاسفانه فضاهایی اجتناب کرده اند سوی برخی سودجویان برای افزایش دارو تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مناسب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه کوچکترین آسیبی به مردمان نخواهیم داد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: داروهای مورد نیاز را در اختیار مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی داروهای مدل دار قرار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به استفاده اجتناب کرده اند داروهایی کدام ممکن است در موجود در اجتناب کرده اند داروهای خارجی ساخت می کنیم نیست چرا کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند داروهای خارجی قیمت غیرعادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیستند. در این سیستم ما

به آگاه عین الله ۹۷ نسبت داروها ساخت موجود در و سه نسبت وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوص مبتلایان شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر مشکلی {وجود ندارد}.

وی همراه خود تاکید بر اینکه داروهای کمیاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروسازی پرهزینه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم های وزارت بهداشت نیستند، تاکید کرد: داروهای می خواست به وفور به راحتی در دسترس است مردمان است.

وزیر بهداشت افزود: اخیرا هیچ دارویی تهیه نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های وزارت بهداشت تامین ایمنی ۶ میلیون نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محافظت بیمه ای داروها است.

وی افزود: افزایش قیمت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم محافظت بیمه ای داروهای پرهزینه قیمت سریع در شورای برتر بیمه بازرسی تبدیل می شود.

عین الله اجتناب کرده اند صادرات واکسن ایرانی کرونا به ۱۰ ملت آفریقایی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۴ میلیون دوز واکسن را برای صادرات به این ملت ها در این سیستم داریم کدام ممکن است در واقع تقاضا بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن کرونا را هم صادر کرده ایم. به نیکاراگوئه.”

وی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد موضوع آلودگی هوا تصدیق شد: انواع مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفسی {به دلیل} آلودگی هوا مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ستادی در زمینه آلودگی هوا تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت نیز در آن عضویت دارد. ”