مفید خبر – نتایج معامله با به پرونده ارزخواران بخش دارو سریع به اطلاع مردمان می‌رسدمفید‌خبر: رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو اظهار داشت: برای معامله با به پرونده‌ی ارزخواران بخش دارو اقداماتی {انجام شده} کدام ممکن است امیدواریم بتوان نتایج آن‌ها را در قوه قضاییه دید به همان اندازه انحرافات ارزی خاص شود. هرچند کدام ممکن است توسط سخنگوی قوه قضاییه ردیابی ای به این چیزها شد کدام ممکن است امیدواریم نتایج از محسوس آن سریع به اطلاع مردمان برسد.

بهرام دارایی در نشست خبری وزارت بهداشت علاوه بر این همراه خود ردیابی به برخی انحرافات در بخش‌ی چرخ دنده اولین دارویی کسب اطلاعات در مورد وضعیت قیمت‌گذاری چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه آمارنامه دارویی، تصدیق شد: آمارنامه باید آشکار شود کدام ممکن است قول داده بودم کدام ممکن است به همان اندازه نوک خرداد ماه هر دو اوایل تیر ماه آشکار شود. آمارنامه دارویی فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای شفافیت تهیه می‌شود. برای این موضوع تمام دریافتی‌های ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین فارکس محبوب را اجتناب کرده اند سوی نمایندگی‌ها آشکار می‌کنیم به همان اندازه مردمان ببینند کدام ممکن است کدام نمایندگی‌ها به چه میزانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه نحوی فارکس بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت را وارد کرده‌اند.

وی افزود: در زمینه چرخ دنده اولین متاسفانه انحرافات زیادی داشتیم کدام ممکن است باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم. ان‌شاءالله اسبابک ها قانونی مشخص شده برای قیمت‌گذاری بدست آید به همان اندازه بتوان اجتناب کرده اند تلاطم در قیمت‌ چرخ دنده اولین کدام ممکن است مستقیما بر محصول آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو تاثیر می‌گذارد، جلوگیری کرد.

دارایی کسب اطلاعات در مورد لیست آشکار شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگی از کیت پزشکی ۵۰ سهم فارکس این بخش را بدست آمده می‌کنند، اظهار داشت:  قبلا به این صورت بود کدام ممکن است متاسفانه تعدادی از نمایندگی در بخش از کیت پزشکی بیشترین فارکس را بدست آمده می‌کردند. ما در کل تعدادی از ماهه قبلی این را اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل رساندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقدامات کاراتر به حداقل شخصی می‌رسانیم به همان اندازه سهم‌خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت ویژه‌ای کدام ممکن است در سال‌های قبلی تحمیل شده بود را انصافاً برطرف کنیم. در واقع تعهد ما تامین ایمن، دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی این موضوع سرلوحه باشد، {کسی که} به شما گزینه بدهد {در این} تامین کمک تنبل، می‌تواند سهمی داشته باشد برای دریافت پذیرش در بازار کالاهایی کدام ممکن است تامین می‌تنبل. شناسایی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برند بدون در نظر گرفتن، اما علاوه بر این تامین به میزان کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ دیر یا زود به خواستن ضروری است.

وی شکسته نشده داد: کسب اطلاعات در مورد پرهزینه‌فروشی به طور قابل توجهی در بخش چرخ دنده اولین هم اقداماتی {انجام شده} کدام ممکن است پیگیر هستیم کدام ممکن است سطوح قانونی‌اش در مراجع قضایی برسد. یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشکل‌های ما تامین دارو برای مبتلایان {بوده است}. روزی این مشکل برایمان خیلی شدید بود کدام ممکن است تامین فارکس ما در گرو بدست آمده فارکس محبوب اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی شد. {در این} زمینه  در سال ۱۴۰۰ مشکل سنگینی داشتیم کدام ممکن است همراه خود ورود رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بهداشت، فارکس {برای دارو} تخصیص پیدا کرد به همان اندازه بتوانیم در انتهای سال داروهای حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی مبتلایان را همراه خود میل‌بندی تامین کنیم. اگرچه رقمی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ تامین شد، کافی نبود، با این حال همراه خود تمام دشواری توانستیم همراه خود حداقل مشکلات ارزی داروی می خواست مبتلایان را تامین کنیم.

دارایی همراه خود  ردیابی به برخی انحرافات ارزی در بخش دارو، اظهار داشت: {در این} زمینه ان‌شاءالله همراه خود پوشش‌هایی کدام ممکن است همراه خود ریل‌گذاری‌های از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود شفاف‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین قوانینی کدام ممکن است در نتیجه فسادستیزی می‌شود، بتوانیم گام برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌هایی کدام ممکن است در زمینه فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابسامانی‌هایی کدام ممکن است تحمیل شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافاتی کدام ممکن است به طور قابل توجهی در زمینه فارکس محبوب طی تعدادی از سال قبلی تحمیل شده، برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی را کدام ممکن است سعی کردند {در این} زمینه همراه خود تحمیل شبهه در نتیجه اولویت مردمان شوند، راه را به راحتی کنیم.

کاهش فارکس، دلیل برای اختلال در تامین دارو در سال قبلی

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ کدام ممکن است شرایط ملت روال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونایی هم در کار نبود، میزان ۴ میلیارد دلار فارکس {برای دارو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی اجتناب کرده اند دارایی ها فارکس محبوب تامین شد، با این حال زمانیکه وارد سال ۱۴۰۰ شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ پیک غول پیکر کرونا را در ملت داشتیم، این میزان فارکس به ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در نتیجه اختلال در الگو تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی شد. همراه خود این جاری در شکسته نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیک ششم با بیرون اینکه مشکلی در امکانات درمانی بیمارستانی هر دو امکانات سرپایی در بخش دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی تحمیل شود، پیک را خوشبختانه پایین اوج گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق نمی‌افتاد، مگر همراه خود حمایت‌های رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بهداشت کدام ممکن است سرانجام توانستیم همراه خود فریب دادن سه میلیارد دلار فارکس سال ۱۴۰۰ را پایین اوج بگذاریم.

فهرست دارویی ملت پس اجتناب کرده اند ۳ سال باز شد

دارایی همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو طی شش ماه قبلی، شکسته نشده داد: گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو عملکرد نظارتی خودش کدام ممکن است در زمینه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی صنعت دارو، از کیت پزشکی، ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وعده های غذایی فوق العاده ضروری است، ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما بعد اجتناب کرده اند سه سال بسته بودن فهرست دارویی ملت، آن را باز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ قلم داروی همراه خود فناوری بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن برای مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج را وارد فهرست دارویی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار همچنان شکسته نشده دارد. حسن این کار اینجا است کدام ممکن است وقتی مانترا می‌دهیم کدام ممکن است نیازمند داروهای همراه خود فناوری بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخش هستیم ونیاز به فریب دادن بچه ها نخبه داریم، باید نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان در بخش سلامت را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری باید راه را باز کنیم. این مد طی سه سال قبلی به صورت نامناسبی بسته شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعطیل فهرست دارویی ملت شکسته نشده این مد میسر نبود. ما همراه خود باز کردن فهرست دارویی ملت این اجازه را می‌دهیم کدام ممکن است نمایندگی‌ها به تجزیه و تحلیل، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات‌شان شکسته نشده دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای جدید را وارد بازار دارویی ملت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های جدید را بتوانند وارد بازار دارویی ملت کنند.

۲۵۰۰ قلم دارو در ملت بیمه است

دارایی در بخش عکس اجتناب کرده اند صحبت‌هایش اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهمی کدام ممکن است انجام دادیم، در زمینه اصلاح قیمت داروها بوده کدام ممکن است خوشبختانه طی مذاکراتی کدام ممکن است همراه خود بیمه‌ها داشتیم، ۲۵۰ قلم اجتناب کرده اند داروهایی کدام ممکن است سال قبلی به هر دلیلی دیر یا زود خرس محافظت بیمه‌ای قرار نگرفته بودند، بعد اجتناب کرده اند اصلاح قیمت خرس محافظت بیمه‌ای قرار می‌گیرند کدام ممکن است ۲۰۰ قلم اجتناب کرده اند این داروها در اواخر فروردین ماه خرس محافظت بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ قلم آن‌ها هم در لحظه خرس محافظت بیمه سلامت قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محافظت بیمه‌ای همچنان شکسته نشده ممکن است داشته باشد. حدود ۲۵۰۰ قلم اجتناب کرده اند داروهایمان خرس محافظت بیمه است کدام ممکن است ان‌شاءالله ۲۵۰ قلم تولید دیگری اجتناب کرده اند داروها را کدام ممکن است تاکنون بیمه نبودند، ‌ خرس محافظت بیمه‌ای می‌بریم.

تامین از کیت تخصصی، همچنان گرفتار فارکس محبوب

دارایی اظهار داشت: در عین جاری ما کمیته‌های تخصصی را رشد دادیم کدام ممکن است {در این} کمیته‌ها، شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس نمی‌تواند نظری را برای انتخاب‌سازی اعمال تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گزینه ها در کمیته تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت شفاف در موقعیت یابی گروه قرار داده می‌شود. در زمینه تامین از کیت تخصصی همچنان گرفتار فارکس محبوب هستیم، با این حال برای اینکه کمبودهای تکنیک‌داری نداشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم مدیریت کنیم، اقدامی انجام دادیم مشابه با اتفاقی کدام ممکن است در ورود بیمارستان‌ها به از کیت می خواست در معامله با مبتلایان کرونایی در تعدادی از ماه فعلی بود کدام ممکن است توانستیم این مشکل را هم در آن بخش به حداقل برسانیم.

سهمیه ویژه ارزی برای نمایندگی‌های تجهیزاتی نداریم

وی تاکید کرد: در زمینه از کیت پزشکی باید ملاحظه کرد کدام ممکن است تخصیص فارکس به هیچ شرکتی به صورت ویژه انجام نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه ویژه‌ای نداریم، اما علاوه بر این خواستن بازار، توان نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل‌های خودمان را می‌بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل رقبا برای قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بیشتر اقدام به تامین نیازهایمان می‌کنیم. نیازسنجی دقیق خوردن از کیت پزشکی همراه خود همکاری معاونت معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت رشد همزمان انجام می‌شود. ساماندهی ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا نیز در بخش از کیت پزشکی فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچ تجهیزی را تهیه نمی‌کنیم، بجز نمایندگی‌ها ملزم به تامین ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی از کیت باشند.

افزایش قیمت دارو سرسام‌آور است؟

رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو در شکسته نشده کسب اطلاعات در مورد مباحث مطرح در زمینه قیمت‌ها دارو نیز اظهار داشت: بحث افزایش سرسام‌آور قیمت داروها مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن صحبت‌های زیادی شده است. قیمت تعدادی از قلم داروی برند وارداتی کدام ممکن است فوق العاده خوردن ناچیزی داشتند هر دو کمتر از ۵ سهم بازار را به خودشان اختصاص می‌دادند، چیزی نیست کدام ممکن است بتوان آن را تعمیم داد به کار در عمق‌ای کدام ممکن است در بخش دارو در ملت برای ۱۰ هزار  قلم داروی مصرفی ملت انجام می‌شود. شناخته شده به عنوان مثال داروی سروتاید، اسپری تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … داروهایی بودند کدام ممکن است فروش زیادی روی آن شد شناخته شده به عنوان داروهایی کدام ممکن است قیمت‌شان تعدادی از برابر شده است. باید ملاحظه کرد کدام ممکن است در سال قبلی در زمینه اسپری تنفسی، نزدیک ۱۰ میلیون اسپری تنفسی را اجتناب کرده اند دارایی ها خارجی تامین کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میلیون اسپری تنفسی را هم در موجود در ساخت کردیم کدام ممکن است قیمتی بین ۵۰ به همان اندازه ۷۰ هزار تومان داشتند. مسئولان وقت در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو برای اینکه بتوانند عالی برند شاخص را شناخته شده به عنوان سروتاید مقداری وارد ملت کنند، مجوز محدود ۵۰۰۰ اسپری را صادر کردند کدام ممکن است همراه خود فارکس نیمایی وارد ملت شده است کدام ممکن است به سمت آن ۱۱ میلیون اسپری اصلا قابل اشاره کردن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم تامین داروی همراه خود استاندارد برای عامه مردمان بود.

وی {در این} باره افزود: در عین جاری گاهی داروهایی اجتناب کرده اند سوی برخی پزشکان پزشکی تجویز می‌شوند کدام ممکن است هر دو در فهرست نیستند هر دو همراه خود شناسایی تجاری محدود شده است کدام ممکن است فرد مبتلا باید آن را تهیه تنبل کدام ممکن است این مشکلاتی تحمیل می‌تنبل. باید قبول کنیم کدام ممکن است ما محدودیت دارایی ها ارزی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کجای دنیا تمام ۱۶ هزار قلم دارو را وارد فهرست دارویی خودشان نمی‌کنند. کشورهای شیک‌ای مشابه با آمریکا ۱۰ هزار قلم اجتناب کرده اند ۱۶ هزار قلم دارو را در فهرست دارویی شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای ecu همراه خود دارایی ها بالا حدود ۷ هزار قلم را در فهرست دارویی‌شان قرار می‌دهند. محدودیت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌های ارزش اثربخشی برای تامین دارو ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برخی داروها را محدوده کنیم. نظام سلامت ما بر مقدمه نظام ژنریک پیاده‌سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌های ما هم موظفند کدام ممکن است اجتناب کرده اند داروهای ژنریک، خارج اجتناب کرده اند شناسایی‌های تجاری حمایت کنند.

محدودیتی کدام ممکن است برای ادغام کردن مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج نمی‌شود

دارایی شکسته نشده داد: در واقع ما در زمینه داروهای مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج بعضا این محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کنیم. همچنان کدام ممکن است برای مبتلایان هموفیلی، تالاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی ریتالین این اقدام را انجام ندادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی داروی همراه خود شناسایی تجاری خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید برند را وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مبتلایان قرار دادیم. شناخته شده به عنوان مثال سال قبلی برای مبتلایان تالاسمی ۲ برابر بیش اجتناب کرده اند سال‌های در گذشته فارکس اختصاص دادیم به همان اندازه داروهای مورد نیازشان را تامین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پوشش‌ همچنان شکسته نشده دارد.

برای امسال ساده عالی مونتاژ برای کمیسیون قیمت‌گذاری داشتیم

دارایی در زمینه بحث قیمت دارو برای سال جاری نیز اظهار داشت: برای امسال ساده عالی مونتاژ برای کمیسیون قیمت‌گذاری داشتیم کدام ممکن است هفته در گذشته برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به داروهایی بوده کدام ممکن است برای اولین بار وارد بازار دارویی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قیمت بگیرند. در جاری حاضر به رغم افزایش تورمی کدام ممکن است در تمام بخش‌ها داشتیم، ‌ قیمت جدیدی برای داروها اختصاص پیدا نکرده است. این قیمت‌گذاری انجام می‌شود، منتها ملاحظاتی دارد. چون آن است بیمه‌ها امسال وظایف خودشان را تقبل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت‌های سال قبلی را کدام ممکن است دیر یا زود اعمال نکرده بودند، اکنون دارند اعمال می‌کنند، بر همین مقدمه بیمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان‌شان اجتناب کرده اند این به بعد در دوره ها قیمت‌گذاری‌ها در کنار همراه خود مشاور حمایت اجتناب کرده اند تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده، حاضر خواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا هر تصمیمی کدام ممکن است گرفته شود، بر مقدمه روال قانونی وقتی قیمت‌ها مصوب شد، محافظت بیمه‌ای اجباری متعهد شدن می‌شود به همان اندازه بعد اجتناب کرده اند اعمال قیمت جدید مردمان هیچ صنوبر اضافی انجام ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان صنوبر مبتلایان تغییری پیدا نکند. این موضوع اجتناب کرده اند الزاماتی است کدام ممکن است انجام می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس جمهور هم روی این موضوع تاکید دارند. مسیر مناسب اینجا است کدام ممکن است هر اصلاح قیمتی در کنار همراه خود اصلاح محافظت بیمه‌ای باشد کدام ممکن است صنوبر اجتناب کرده اند جیب مردمان اضافه نشود.

وی شکسته نشده داد: باید ملاحظه کرد کدام ممکن است صنعت داروسازی عالی صنعت راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو هم کالایی راهبردی است. اقتصادی کدام ممکن است دارد ۹۸ سهم عددی این کالا را ساخت می‌تنبل، نخبگان داروسازی ما هستند. به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند وظایف ما شناخته شده به عنوان مقامات اینجا است کدام ممکن است حمایت در عمق‌ای اجتناب کرده اند این صنعت داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان اجتناب کرده اند مبتلایان هم حمایت شدید داشته باشیم.

انتخاب‌گیری برای سایبان بیمه‌ای ۴۲ قلم داروی با بیرون مدل پرمصرف

دارایی کسب اطلاعات در مورد وضعیت داروهای با بیرون مدل نیز اظهار داشت: این داروها در ۲ سال قبلی فارکس محبوب‌شان برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس نیمایی به آن است‌ها اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌گذاری‌شان به سندیکا سپرده شد کدام ممکن است ما شاهد افزایش قیمت‌هایی بودیم کدام ممکن است بعضا به دلیل برای افزایش قیمت چرخ دنده اولین‌ بود. این اتفاق باعث شد کدام ممکن است مردمان شاهد افزایش قیمت این داروها باشند. شناخته شده به عنوان مثال فارکس داروی ژلوفن اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند محبوب به نیمایی اصلاح کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمتش بر مقدمه فارکس نیمایی شد. ما انتخاب گرفتیم کدام ممکن است ۴۲ قلم اجتناب کرده اند داروهای با بیرون مدل را کدام ممکن است پرمصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم هستند، خرس محافظت بیمه قرار دهیم. مردمان برای تهیه این داروها همراه خود توسط دست از گرفتن  مدل هر دو مدل الکترونیک می‌توانند این داروها را همراه خود محافظت بیمه‌ای تهیه کنند.

اصلاح پوشش‌های ارزی دارو 

دارایی اظهار داشت: آنچه کدام ممکن است جاده صورتی مقامات سیزدهم است، ارزش‌های دارویی مبتلایان است. بر همین مقدمه برای اصلاح پوشش‌های یارانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس در زمینه دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ریل‌گذاری جدید به همان اندازه الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن پایان دادن نشود، ‌ تغییری اعمال نمی‌کنیم. چون آن است در بهار جدید شبیه به روشی کدام ممکن است در سال قبلی وجود داشت را پیش می‌بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به ارزی را استفاده می‌کنیم کدام ممکن است سال قبلی استفاده کردیم. به همین دلیل تغییری {در این} بخش اعمال نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پیش فرض اتفاقی رخ دهد، حتما باید بازیگران بی نظیر تضامین اجباری را به ما حاضر دهند به همان اندازه بتوانیم اصلاحات اساسی را در بخش فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه بخش دارو اعمال کنیمحضور گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد‌شان برای ما فوق العاده ضروری است. زمانیکه مشخص شویم کدام ممکن است مابه‌التفاوت ریالی این سوئیچ پوشش یارانه‌ای دقیقا صنوبر می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر روشی، اعم اجتناب کرده اند حاضر آن مستقیما به مبتلایان هر دو  سوئیچ به بیمه‌ها انجام می‌شود، آن نقطه انتخاب خواهیم گرفت کدام ممکن است منجر می‌شود به اینکه مردمان هیچ تغییری در صنوبر اجتناب کرده اند جیب‌شان بافت نکنند. چون آن است در بودجه ۱۴۰۱ آمده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته ویژه برای حمایت اجتناب کرده اند مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوصا برای {افرادی که} بیمه نشدند.

وی افزود: در بخش فارکس دارو هر دو تغییری کدام ممکن است پیش فرض انجام شود، باید ریال هر دو فارکس به میزان کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود در اختیار ما قرار گیرد به همان اندازه ما این پوشش را اعمال کنیم. اکنون کدام ممکن است بحث شکسته نشده پوشش ارزی مطرح می‌شود، روزی می‌توانیم به خوبی این پوشش را انجام دهیم کدام ممکن است دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان کافی نوع فارکس می خواست در اختیارمان قرار گیرد. در ۱۸ ماه منتهی به مهر ماه {به دلیل} بحثی کدام ممکن است بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند در زمینه صادرات نفت وجود داشت، ‌ ما روپیه‌ای نداشتیم کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند در گذشته آن چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی داروها را اجتناب کرده اند هند وارد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث شد کدام ممکن است آن داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین  در ملت دچار ضعیف شوند کدام ممکن است مجبور شدیم اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری همراه خود قیمت بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکاف روزی تمدید شده‌تری تهیه کنیم. امیدواریم بعد اجتناب کرده اند اصلاحات پوشش‌های ارزی هر دو یارانه‌ای این اشکال برداشته شود.

۱۷۰۰ داروخانه متقاضی مجوز کالا اینترنتی دارو

دارایی همراه خود ردیابی به موضوع کالا اینترنتی دارو نیز اظهار داشت: بر مقدمه ضابطه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو  ابلاغ شده، داروخانه‌ها تنها بومی هستند کدام ممکن است می‌توانند دارای صفحه کالا اینترنتی باشند کدام ممکن است داروهای خالص، طبیعی، تقویت می کند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرخشک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی از کیت مصرفی پزشکی را به صورت اینترنتی در بازار حاضر دهند. به همین دلیل تنها مسیر کالا اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال همه اینها کالاهای سلامت ساده اجتناب کرده اند مسیر داروخانه‌هاست. حدود ۱۷۰۰ داروخانه اجتناب کرده اند ۱۳ هزار داروخانه ملت تقاضا مجوز کالا اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال داشتند کدام ممکن است نزدیک ۱۰۰ داروخانه مجوز گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه هم در جاری انجام است.

دارورسانی درگاه منزل مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج؛ به‌زودی

رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو کسب اطلاعات در مورد بحث دارورسانی به درگاه منازل مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج نیز اظهار داشت: ما سعی می‌کنیم کدام ممکن است دارو را به درگاه منزل این مبتلایان برسانیم کدام ممکن است این کار در بستر پلتفرم‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت داروخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل فنی داروساز انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجتناب کرده اند این‌ها انجام نمی‌شود. این داروها همراه خود سرویس‌های ویژه‌ای کدام ممکن است دارای چرخه خنک هستند، انجام می‌شود. این کار برای مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج سریع انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اصول خودمان این کار را ساده در بستر قانونی‌اش کدام ممکن است حضور در کنترل فنی داروساز، دکتر، ‌ مدل الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید… است، انجام می‌شود. یکی اجتناب کرده اند داشته‌های فوق العاده قادر مطلق ما در ملت چرخه عرضه دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروخانه‌های ما هستند کدام ممکن است خیلی خرس فشار بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن‌ها تشکر می‌کنیم.

فینال وضعیت کمبودهای دارویی

رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو کسب اطلاعات در مورد وضعیت کمبودهای دارویی در ملت، اظهار داشت: در زمینه بحث کمبودها من می خواهم مرتبا اجتناب کرده اند طرف دارایی ها مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای دانشکده‌های علوم پزشکی در سرتاسر ملت، فهرست کمبودهایی را کدام ممکن است در درجه بازار موجود است، همراه خود فرآیند‌های مختلف اعم اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل میدانی، تجزیه و تحلیل سامانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … احصاء می‌کنیم. شکی در که نخواهد شد کدام ممکن است ضعیف موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت موجود است. وجود مقداری ضعیف در هر کشوری همراه خود ملاحظه به وضعیت آن ملت می‌تواند خالص باشد کدام ممکن است دلایلی مشابه با کمبودهای جهانی، خارج شدن مولکولی اجتناب کرده اند فهرست، تقاضای بالای دارویی در دنیا، داروهای برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… دارد. طبق فینال فهرست کمبودها برخی داروهای اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان در ضعیف هستند کدام ممکن است اکثرا داروهای برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شناسایی تجاری خاص هستند کدام ممکن است می‌تواند مورد ملاحظه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهایی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است خیلی شبیه ساخت خانه آن موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وفور هم هست، آن را ضعیف حساب نمی‌کنیم 

میل همراه خود داروهای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج است

وی {در این} باره افزود: آنچه ضروری است، اینجا است کدام ممکن است ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه‌ای را کدام ممکن است داریم، ابتدا برای تامین داروهای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج اختصاص می‌دهیم؛ چه ساخت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میل ما است کدام ممکن است سعی می‌کنیم داروهای پرمصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی خرس تاثیر قرار نگیرند. بعد اگر خواستن بود برای داروهایی کدام ممکن است دارای شناسایی تجاری هستند هم این اختصاص را خواهیم داد. در مبتلایان تالاسمی هم به داروهای برند همراه خود اینکه خیلی شبیه خانه دارند، فارکس اختصاص می‌دهیم.

امتحان شده می‌کنیم صنعت داروسازی به آینده صنعت خودرو دچار نشود

دارایی افزود: تمام امتحان شده‌مان اینجا است کدام ممکن است صنعت داروسازی به آینده صنعت خودرو دچار نشود، استاندارد اُفت نکند، رقبا وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار وجود نداشته باشد. فشاری هم کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی برخی رسانه‌های معاند وارد می‌شود، برای ویژه‌خواری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت‌ها است کدام ممکن است هر کسی سعی می‌تنبل فارکس بیشتری به خودش اختصاص دهد. متاسفانه این مشکلات را تحمیل می‌کنند. کمبودی کدام ممکن است در اواخر سال قبلی  نسبت به سال در گذشته اجتناب کرده اند آن داشتیم فوق العاده کمتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تورم قیمت دارویی‌مان در انتهای سال در گذشته به ۵۰ سهم کمتر اجتناب کرده اند سال قبلش تقلیل کشف شد.

وی اظهار داشت: گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو حدود ۹۰۰ هزار پروانه کالای سلامت‌محور را در ۵ بخش دارو، از کیت پزشکی، خالص، تقویت می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی، زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی در بخش شخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۰ هزار قلم پروانه دارو داریم کدام ممکن است در جاری ساخت، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن است. لفظ عام دادن گرانی به این چیزها مناسب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر موردش مشخص است. روزی کدام ممکن است من می خواهم گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را عرضه بدست آوردم، تعدادی از ماه بود کدام ممکن است فارکس دارو تمام شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقفی کدام ممکن است گذاشته بودند، تمام شده بود. عملا ما شکسته نشده کار را همراه خود سیسات مقامات در گذشته شکسته نشده دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فاجعه رسیدیم. امسال هیچ افزایش قیمتی نداشتیم.

دارایی کسب اطلاعات در مورد پوشش فارکس دارو، اظهار داشت: پوشش ما در بهار ۱۴۰۱، همانی است کدام ممکن است در ۱۴۰۰ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییری ندادیم. ارزی هم کدام ممکن است داده شده، مابه‌التفاوت یارانه‌ای‌اش توسط این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اجتناب کرده اند محل صرفه‌جویی یارانه‌ها صنوبر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی کدام ممکن است در اختیار تامین کنندگان ما اعم اجتناب کرده اند واردکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده قرار می‌گیرد، شبیه به فارکس به هزینه سال در گذشته یعنی ۴۲۰۰ تومانی است. به همین دلیل تغییری {در این} پوشش ندادیم.