مفید خبر – ممنوعیت واردات نوار نگاهی به قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار منصفانه واحد تولیدیتعداد اندکی اجتناب کرده اند گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث ها

صفحه بحث دیابت در نامه ای به صورت جداگانه به وزارت بهداشت آرزو کرد رفع بلافاصله مشکلات مبتلایان دیابتی در ورود به تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوارهای سنجش قند خون شد.

واردات در ماه های جدیدترین به بهانه ساخت خانه تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه سنجش قند خون متوقف شده است. با این حال سازندگانی کدام ممکن است توانسته‌اند برای تهیه نوارهای نگاهی به قند خون همراه خود استاندارد بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تهاجمی سرمایه‌گذاری کنند، پایین دیوار ساخت گیر کرده‌اند. در جاری حاضر تامین از دستگاه می خواست مبتلایان دیابتی در انحصار است به منظور که تنها منصفانه ساخت کننده در موقعیت به ساخت .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمایت های مورد نیاز برخوردار شد. تقاضای سایر تولیدکنندگان برای فراهم کردن شرایط ساخت تهاجمی در پی “نارضایتی در عمق اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت {به دلیل} قیمت غیرعادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه قیمت تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوارهای نگاهی به قند خون” را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این “شکست از حداکثر نوارهای نگاهی به قند خون” مطرح شد. دسترس در بازار در بازار چنین تجهیزاتی». مقامات اطمینان حاصل شود که تحمیل «ساخت تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکیفیت بعضی از اینها از دستگاه پرمصرف در ملت» واردات مانیتورهای قند خون همراه خود برندهای جهانی را متوقف کرد.

در جاری حاضر ساخت نوار نگاهی به گلوکز در انحصار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای این مانکن ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه باعث می‌شود «نوار نگاهی به قند خون کمیاب، پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است نباشد.

اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت به این از دستگاه ورود دارند. آنها اجتناب کرده اند ورود کافی به نوارهای نگاهی به قند خون ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد محروم هستند. اجتناب کرده اند مسئولان وزارت بهداشت درخواست شده است شد به همان اندازه در اسرع وقت اجتناب کرده اند حاضر تجهیزات های غربالگری قند خون به نامزدها جلوگیری کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند تلفات جانی مبتلایان دیابتی به طور قابل توجهی مبتلایان دیابتی نوع منصفانه جلوگیری شود.

این تجهیزات ها شرکت ها می خواست مبتلایان دیابتی را در فضای تهاجمی حاضر خواهند کرد.

ساخت تهاجمی تجهیزات های سنجش قند خون باعث افزایش استاندارد تجهیزات های ساخت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله آنها دسترس در بازار تبدیل می شود کدام ممکن است سرانجام به نفع مبتلایان دیابتی {خواهد بود}. عناصر تخصیص پول خارجی در میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایندگان صدور مجوز، داوطلبانه هر دو نامطلوب، «انحصار ساخت» را تضمین کردند. ممکن کدام ممکن است ظاهراً برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت انجام می‌شود، با این حال نتیجه معکوس دارد از دیواری نامرئی در مخالفت با «ساخت تهاجمی» قرار می‌دهد.