مفید خبر – ما همراه خود نمایندگی های دارویی در تضاد نیستیم


ما با شرکت های دارویی در تضاد نیستیم
مفید الخبر: رئیس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو ذکر شد: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاران بخش دارو در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو به مشکلات تولیدکنندگان واقف هستند ۹ اینکه مسئولان این گروه خوب طرفه بنشینند. میز جلوی تولیدکنندگان

حمیدرضا اینانلو در نشست نوروزی اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای سندیکای صاحبان داروهای انسانی افزود: {همه ما} پیش بینی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال وقوع است – نسبتاً شدن قیمت دارو – را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن پول خارجی محبوب {در این} بخش. قابل دستیابی است در مختصر مدت به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی منجر شود، باید در پایان خوب ارزش دقیق این موارد را خاص کرد.

وی علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است انجام اصلاحات {در این} زمینه خوب خرید و فروش است

وی همراه خود خاص اینکه ممکن است تیمی است، اضافه کرد: بردن پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً شدن قیمت دارو اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است بازرسی های کارشناسی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کردن این حیاتی است با این حال {در این} راستا فعالان بخش ساخت باید فراهم کنید.” مدارک مورد نیاز برای توجیه چنین عملیاتی.» حاضر به مؤسسات برتر.

مدیرکل امور دارویی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو تصریح کرد: وقتی صحبت اجتناب کرده اند تخفیف ها توسط مقامات تبدیل می شود، این صنعت داروسازی است کدام ممکن است باید همراه خود حاضر اثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات {در این} خصوص اظهار تذکر تدریجی. وگرنه گوشه نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکی کردن مشکلی را رفع نمی شود. دیدگاه ما نسبت به گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانمان در صنعت دارو همراه خود یکدیگر تضادی ندارد.

اینانلو دانستن درباره این سیستم گروه وعده های غذایی

وی ذکر شد: این سیستم های مختلفی در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو برای سال بلند مدت داریم کدام ممکن است اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید بسیار قدرتمند آن بحث پول خارجی است. صحبت هایی {در این} باره {انجام شده} به همان اندازه بتوانیم بخشی اجتناب کرده اند نیازهای سال را در قالب پول خارجی محبوب تامین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه این قالب را فراهم کنیم. چون عمق بدهی نمایندگی های منتشر شده فوق العاده بیش از حد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا یکی اجتناب کرده اند شروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش شرط های بحث بردن پول خارجی محبوب اینجا است کدام ممکن است ابتدا بدهی را تسویه کنیم به همان اندازه زنجیره تامین ما انعطاف داشته باشد. برای {پاسخ به} نرخ پول خارجی بعدی

وی دانستن درباره موضوع صادرات دارو ذکر شد: بحث تولید دیگری ما در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو درمورد به صادرات این اقلام است. در جاری پیش سر خورد

وضعیت صادرات حال این صنعت حتی نسبت به سال های قبلی اصلاً انصافاً نیست. به دلیل در سه به همان اندازه ۴ ماه قبلی انواع مجوزهای صادراتی حدود ۳۰ نسبت مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش در حالی بود کدام ممکن است در ششمین پیک شیوع ویروس کرونا قرار داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه تحمل فشار بودیم.

عنانلو ذکر شد: اجتناب کرده اند بهمن ماه سال قبلی نتوانستیم پول خارجی دارویی را تامین کنیم، با این حال ریسک کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهایی را کدام ممکن است تقاضا مجوز صادرات کرده بودند، مجوز دادیم.

مدیرکل امور دارویی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: بحث مهم تولید دیگری در گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو درمورد به حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان است.

وی امسال همراه خود محوریت این موضوع شناخته شده به عنوان رئیس معظم انقلاب منصوب شد. {در این} راستا امیدواریم بتوانیم راهی را کدام ممکن است در فهرست مناسب داروهای ایران تحریک کردن کرده ایم شکسته نشده دهیم. ما در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۲۰ مورد را به این لیست اضافه کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری را در تذکر داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم راه را برای نمایندگی های داده ها بنیان بیشتری کدام ممکن است در تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد چابک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی تر هستند، باز کنیم.

وی ذکر شد: نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های برتر سطح قوت ما در امر صادرات هستند به منظور که در آمار صادرات دارو در سال قبلی حدود ۶۰ میلیون دلار، ۱۰ نسبت متعلق به یکی اجتناب کرده اند داروهای این بخش است.