مفید خبر – رئیس انقلاب اسلامی پوشش های عمومی تامین اجتماعی را ابلاغ کردند


رهبر انقلاب اسلامی سیاست های کلی تامین اجتماعی را ابلاغ کردند

مفید خبر: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند عالی دستور ۱۱۰ قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مراجعه به همراه خود مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، پوشش‌های عمومی تهیه کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب سران قوای سه‌گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام را ابلاغ کردند.

به گزارش مفید خبر، بر ایده اصل رئیس انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای بند «ج-۱» الزامات اجرای پوشش های عمومی نظام، قوه مجریه موظف است به مجلس شورای اسلامی کمک تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج تجهیزات های به فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن حاضر لوایح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب آیین نامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت اجرایی اجباری ظرف مدت شش ماه می باشد.

اجباری به اشاره کردن است پوشش های کلی تامین اجتماعی برای جامعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی امتحان شده های نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل دگردیسی {در این} زمینه ابلاغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعیت آن شناخته شده به عنوان عالی سند مقدماتی، باور آن درهم آمدن است اصلاحات اساسی در جاری حاضر است. مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شدید {در این} زمینه.
محتوای متنی پوشش های عمومی تامین اجتماعی به رئوس مطالب زیر است:

شناسایی خداوند بخشنده

پوشش های عمومی تامین اجتماعی

تحمیل رفاه کلی، تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت، حمایت اجتناب کرده اند تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های هدف ارائه دهندگان اجتماعی اعم اجتناب کرده اند بی خانمان، معلول، معلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمند، نیازها رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی مندرج در ایده ها ۳، ۲۱، ۲۸ چیست؟ قوانین اساسی نیازمند نظام ارتش محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی عادلانه، آبرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه برای همه بر ایده الگوهای اسلامی ایرانی بیشتر مبتنی بر نظام اجرایی محیط زیست، تعمیر تشکل‌های بی معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض‌های ناروا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مشارکت از ما. همراه خود برای درمان ترتیبات زیر طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تبدیل می شود:

۱- تحمیل نظام تامین اجتماعی کامل، یکپارچه، شفاف، مؤثر، کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سطحی.

۲- تحمیل سازوکار تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی اطمینان حاصل شود که محافظت نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام در امور مرتبط، تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسطیح لایه‌های خدماتی، تحمیل وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش گروه‌ها، صندوق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات پرانرژی. بخش کمک، پشتیبانی، بیمه، تشکیل پایگاه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر نگرانی ها امنیتی درمورد به نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیتی ملت.

۲- رعایت حقوق، رعایت تعهدات بین نسلی، عدم تحمیل قالب های با بیرون ضمانت پولی بین نسلی، تامین دارایی ها ثابت همراه خود برای درمان حساب های بیمه ای، تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف، محافظت خوب ارزش ذخایر گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های بیمه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء. شناخته شده به عنوان اموال متعلق به کسی، همراه خود تاکید بر امانت، ایمنی، سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت اجتناب کرده اند طریق تحمیل سازوکار اجباری.

۴- اصلاح مبانی، ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های بیمه اجتماعی برای تامین عدالت، مشابه سازی مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بیمه ای، جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت بدهی های مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ضوابط بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی مطمئن بین نسلی.

۵- توصیه ارائه دهندگان امدادی، حمایتی، بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه حساب در رویکرد دولتی مؤثر بر ایده محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحقاق به همین ترتیب زیر:

معافیت اجتناب کرده اند محل محافظت بیمه ای مشارکت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های دولتی.

حمایت اجتناب کرده اند امور همراه خود هدف تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مرحله اولین ارائه دهندگان اجتناب کرده اند دارایی ها دولتی، کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی.

– امور بیمه ای اساس اشخاص حقیقی محله بر حسب وضعیت اجتناب کرده اند محل حق بیمه بیمه شدگان، کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات.

امتیازات بیمه مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی اجتناب کرده اند جایی کدام ممکن است بیمه شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان همراه خود مشوق های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت قانونی مقامات در یک واحد تنظیم تهاجمی مشارکت می کنند.

محافظت توانایی کسب فقرا همراه خود تعدیل دستمزد کارگران، مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری برای بیکاران.

متعهد شدن رویکردی صحیح برای تعمیر آثار مشهود فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی اجتناب کرده اند مناطق کم درآمد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری.

۶- توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید عدالت اجتماعی، کاهش سوراخ طبقاتی اجتناب کرده اند طریق حمایت جهت دهی، ورود به ارائه دهندگان تهیه کنید اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض های ناروا در استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها کلی.

۷- استقرار نظام سراسری انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند توانمندی های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین.

۸- حاضر ارائه دهندگان اجباری برای تحکیم خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مثل.

۹- الزام به تهیه متمم تامین اجتماعی برای قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های کل ملت.