مفید خبر – دانشکده علوم پزشکی اراک ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارویی دارد.


دانشگاه علوم پزشکی اراک 120 میلیارد تومان بدهی دارویی دارد

مفید خبر: رئیس دانشکده علوم پزشکی اراک ذکر شد: دانشکده علوم پزشکی اراک بهترین خوردن کننده دارو در استانداری مرکزی است کدام ممکن است ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارویی داشته است.

به گزارش مفید خبر، سید محمد جمالیان رئیس دانشکده علوم پزشکی اراک در کارگروه تخصصی اجتماعی، زیبایی شناختی، سلامت، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار استانداری مرکزی همراه خود ردیابی به وضعیت دارویی استانداری مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های تابعه ذکر شد: . : این دانشکده به معنای واقعی کلمه هستند هیچ دخالتی در چرخه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out دارو ندارد، هرچند در تامین دارو برای برخی مبتلایان، بخش دولتی را حاوی کرده ایم، به منظور که در جاری حاضر داروهای مبتلایان سرطانی، ام اس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در جاری dishing out است. بخش دولتی.. بدهی های دانشکده را در بخش پزشکی لحاظ نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۲۰ میلیارد تومان هم نرسید.

وی افزود: ضعیف شدید در بخش دارو در مبتلایان خاص {وجود ندارد}، کمبودهایی وجود داشت، با این حال همراه خود اطلاع گروه وعده های غذایی.

دارو تامین تبدیل می شود بعد از همه برای مبتلایان پیوندی ضعیف شدیدی وجود داشت کدام ممکن است دیروز همراه خود اصل رئیس جمهور تخصیص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات برای عجله در جاری انجام است.

جمالیان همراه خود ردیابی به اینکه فرآیند دارورسانی شناخته شده به عنوان مثال به میزان انسولینی کدام ممکن است خوب فرد مبتلا دیابتی دارد، کمک کرد، خاطرنشان کرد: مسلماً در استان ضعیف دارویی {وجود ندارد} کدام ممکن است فرد مبتلا اجتناب کرده اند آن آسیب ببیند. قابل انجام است خوب هر دو ۲ روز تاخیر داشته باشد، با این حال در واقعً مبتلایان آسیبی نخواهند دید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سال قبلی شاهد گرانی دارو بودیم، ذکر شد: قاچاق معکوس در ملت زشت است، انسولین ۳۵ هزار تومانی در ملت حدود ۴۰۰ هزار تومان فروخته تبدیل می شود، مناسب است کدام ممکن است نظارت سختگیرانه است. رژیم با این حال از هر لحاظ قاچاق صورت خواهد گرفت.

وی همراه خود خاص اینکه دانشکده همراه خود پوشش های دارویی مقامات همکاری می تنبل، ذکر شد:

وی ذکر شد: این سیستم در بخش پزشکی افزایش محافظت بیمه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه همراه خود این شرایط پول تیز کردن می تنبل، با این حال متاسفانه فضایی در ملت موجود است کدام ممکن است دیگری این محافظت هستند از به نفع آنها نیست. مرحله محافظت بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی در جستجوی قاچاق چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیا هستند.

وی ذکر شد: همه وقت ضعیف دارو داریم با این حال به گروه واردکننده ادعا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر مبتلایان خاص نیستیم. سال قبلی سهم داروی استان بعد اجتناب کرده اند ۳۰ سال ۱.۵ نسبت به ۲ نسبت افزایش کشف شد.» به همان اندازه خوب سال پیش مردمان برای تهیه دارو به قم می رفتند، با این حال پارسال همراه خود این افزایش سهمیه، متعدد اجتناب کرده اند مردمان رفتند. به قم برای تهیه دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان ها به شهرستان مرکزی برای تهیه دارو.

جمالیان ذکر شد: پول خارجی دارویی روز قبل از این در حالی تخصیص کشف شد کدام ممکن است رئیس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو ادعا کرد ضعیف داروی مبتلایان پیوندی به همان اندازه بالا هفته تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای اولویت {وجود ندارد}.