مفید خبر – آرزو ای برای تخصیص مجدد حمایت های دارویی اجتناب کرده اند مبتلایان {وجود ندارد}


هیچ اراده ای برای توزیع مجدد یارانه دارو بین بیماران وجود ندارد

مفید الخبر ذکر شد: ما از نزدیک همراه خود لغو ۴۲۰۰ تومان موافقیم با این حال مقامات در گذشته اجتناب کرده اند اجرای آن باید این سیستم بازتوزیع مناسبی داشته باشد.

جلیل کاربخش در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مفید الخبر، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه نمایندگی های بیمه بالقوه جبران تاثیر ابطال فارکس ۴۲۰۰ تومانی را دارند، ذکر شد: نمایندگی های بیمه اجتناب کرده اند مقامات مطالبات زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است افزایش یابد. درخواست شده است های آنها اگر مقامات قالب بازتوزیع حمایت شده به این تعیین کنید دارد باید این کار را انجام دهد

انتخاب بگیرید کدام ممکن است چه مکانیزمی {خواهد بود}، با این حال باقی مانده است این سیستم ای حاضر نشده است.

وی افزود: بر مقدمه گفتن مقامات، قوه مجریه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، در حالی کدام ممکن است سایر حساب ها بدهی تامین اجتماعی مقامات را به همان اندازه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند.

معاون رئیس کمیته مالیات، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران ذکر شد: حتی وقتی مقامات فارکس ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصف مابه التفاوت فارکس حاصل را به صندوق تامین اجتماعی بدهد به همان اندازه فارکس را تامین تنبل. حمایت اجباری برای معامله با، باقی مانده است {نمی تواند}

غرامت بیمه شده پس اجتناب کرده اند تورم رخ داده در سال قبلی، گروه بیمه‌های اجتماعی تلاش شخصی را به این خدمت در ۲ بعد کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی کاهش دادند. متعاقباً به نظر می رسد مانند است همراه خود افزایش نرخ دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ارائه دهندگان درمانی این اتفاق یک بار دیگر رخ می دهد هر دو استاندارد ارائه دهندگان مقیاس را کاهش می دهد هر دو ارائه دهندگان در پایان حاضر نمی شود کدام ممکن است در هر ۲ صورت بیمه شده متضرر تبدیل می شود.

وی افزود: هدف ما اجتناب کرده اند قالب این موضوعات اینجا است کدام ممکن است مزیت مردمان را به خطر بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوعات را برای حمایت اجتناب کرده اند اقشار ضعیف مطرح کنیم.

ما گروه را بالا می بریم. برخی اجتناب کرده اند رانت خواران نیز اجتناب کرده اند پول نقد ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند. مقامات قصد دارد این یارانه ها را در اختیار مردمان قرار دهد با این حال متاسفانه این اتفاق نمی افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهش اینجا است کدام ممکن است این مابه التفاوت به بیمه اختصاص نیابد.

کاربخش علاوه بر این ردیابی کرد کدام ممکن است راه رفع این موضوع ممکن است تخصیص مجدد درآمد به اشخاص حقیقی باشد. یعنی فرد مبتلا مجبور نیست کل ارزش معامله با را بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند بیمه عرضه بگیرد، با این حال اگر مقامات بخواهد این مابه التفاوت را بپردازد، آنجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تیز کردن است.

آن را بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسط پزشکی تیز کردن کنید. حق ورود به فاصله نمایندگی های بیمه دردسرساز {خواهد بود}. زیرساختی نیز برای این کار موجود است. وقتی مالیات موجود است، زیرساختی برای اکتسابی داده ها موجود است با این حال روزی برای حاضر ارائه دهندگان زیرساختی {وجود ندارد}، چگونه است؟ متعاقباً به نظر می رسد مانند است آرزو ای برای تخصیص مجدد مابه التفاوت فارکس محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصف فارکس {وجود ندارد} وگرنه قطعا امکان پذیر است. ایجاد اشخاص حقیقی برای مقاصد مالیاتی ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه تیز کردن مابه التفاوت قطعا باز است.