مفهوم BAE پهپادهای نظامی را با سرعت صدها کیلومتر در ساعت معرفی می کند.
پهپاد Concept 2 در دو مدل برای محیط های خشکی و آبی موجود است. این محصول همچنین می تواند با موشک های هوا به سطح کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor وارد نبرد شود. نیروی این پرنده توسط موتور جت تامین می شود، اما دم آن V شکل است.