مغز اختاپوس و مغز انسان دارای ژن های جهش یافته یکسانی هستند.


مغز اختاپوس و مغز انسان دارای ژن های جهش یافته یکسانی هستند.

ژنوم اختاپوس، مانند ژنوم ما، سرشار از “ژن” است که عمدتاً غیرفعال هستند. محققان با تمرکز بر ترانسپوزون ها، که مسئول کپی و چسباندن هستند، بخشی از خانواده LINE را در مغز این حیوانات کشف کردند که برای شناخت مهم است.

“کشف عناصر فعال خانواده LINE در مغز دو گونه اختاپوس قابل توجه است، زیرا از این ایده پشتیبانی می کند که این عناصر عملکرد خاصی فراتر از کپی و چسباندن دارند.” سونگز، مدیر آزمایشگاه ژنتیک محاسباتی، این پروژه را آغاز کرد. این مطالعه توسط یک تیم بین المللی متشکل از بیست محقق از سراسر جهان انجام شد.