معرفی برخی از سیستم های کامپیوتری در کنترل خودرو.


فن آوری های مربوط به بهینه سازی موتور و کاهش مصرف سوخت؛ استفاده از سیستم های کامپیوتری در کنترل خودرو برای شرکت های خودروسازی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

به گزارش پرشین خودرو، در سال های اخیر اکثر شرکت ها گام های موثری برای ایمن سازی هر چه بیشتر خودروها و فناوری های مرتبط با بهینه سازی موتور و کاهش مصرف سوخت و همچنین استفاده از سیستم های کامپیوتری در کنترل خودرو برداشته اند.

ویدئوی زیر تعدادی از آنها را معرفی می کند.

به نظر شما کدام یک از این فناوری ها برای ما مفیدتر است؟