مشکل های مالی در دهه بلند مدت – اطلاعات


اقتصاد

. ملت در شرایطی قرار دارد کدام ممکن است بچه ها شاغل نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} فضای نامناسب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد مهاجرت کرده اند، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری این پنجره جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند جوان در سال های بلند مدت فرصتی بود. متأسفانه {به دلیل} کمیت عظیم ناکارآمدی در کل سالیان، این سرمایه عملاً اجتناب کرده اند بین گذشت است.

به گزارش کارشناس مالی، در خبرها ضمن برشمردن بسیار قدرتمند مشکل های مالی در سال اول دهه جدید تاکید شده است کدام ممکن است میل اول در فضای مالی ملت موضوع بدست آوردن به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار تورم مارپیچ است. صدمه دیده است گلوله کردن عادلانه ثروت

علی حیات نیا، اقتصاددان ذکر شد: سال ۱۴۰۱ اولین سال دهه جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین سال قرن جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه ای به تماس گرفتن دهه نود را پایین اوج گذاشتیم کدام ممکن است متاسفانه تا حد زیادی شاخص های کلان مالی در شرایط نامناسبی قرار دارند. متضاد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر انبساط مالی، تورم، مرحله رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن عادلانه درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، وضعیت مالی رو به وخامت بود.
وی شکسته نشده داد: دهه بلند مدت در قرنی کدام ممکن است در آن قرار داریم موقعیت مهمی را ایفا می تنبل، در اقتصاد ملت همراه خود امتیازات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسی مواجه هستیم، علاوه بر این انتخاب ها ممکن است در افق پوشش گذاری های بلند مدت تاثیرگذار باشد. به نظر می رسد مانند است در تحریک کردن دهه جدید همراه خود مشکل های بزرگی مواجه هستیم کدام ممکن است {در این} سال ها جمع شده شده است، مربوط به تحمیل نقدینگی، تنگنای آب، صندوق های بازنشستگی هر دو بحث اتلاف دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست، مشکلات. خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار.
این کارشناس مالی تصریح کرد: به نظر می رسد مانند است میل های مالی مقامات در سال جدید باید بر مقدمه تعدیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شاخص هایی باشد کدام ممکن است در آن همراه خود مشکل مواجه هستیم. میل اول باید بحث وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش تورم باشد کدام ممکن است به معنای حضور در وفاداری مالی است. از بسیار قدرتمند شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد مقامات ها در اقتصاد وفاداری مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند خروجی وفاداری مالی در تورم شخصی را آرم می دهد. اگر مقامات توانایی داشته باشد این بحث را مدیریت تنبل، متنوع اجتناب کرده اند مشکل های زیر به طور پیوسته برطرف ممکن است.
حیات افزود: این نیز اساس در عدم تعادل موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مقامات دارد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند فضای مالی متاثر اجتناب کرده اند فضای دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های خارجی است کدام ممکن است باید برطرف شود. در بخش خانه نیز بخشی موجود است کدام ممکن است باید وفاداری حاصل شود کدام ممکن است {در این} صورت فریب دادن سرمایه نیز افزایش می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ اشتغال نیز افزایش می یابد.
وی ذکر شد: متعاقباً بحث وفاداری فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم اجتناب کرده اند افزایش نرخ تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله کلی قیمت‌ها جلوگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر درهم آمدن است کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌گذاران مالی آن را سرلوحه کار شخصی قرار دهند. . متأسفانه آنچه در بودجه ۱۴۰۱ به آن است ردیابی شد افزایش مخارج مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم اندک تشکیل سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسهیلاتی است کدام ممکن است به موسسه مالی ها اختصاص داده شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر تورم در ملت است. بخش هایی را توانمند می تنبل کدام ممکن است عموماً به نیازها شخصی نمی رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً همراه خود حاضر تسهیلات بودجه قیمت، پول آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بدیهیات برای ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی، این اشکال سال هاست کدام ممکن است مشکل برانگیز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه نیز موجود است. بودجه ۱۴۰۱
حیات همراه خود ردیابی به میل بعدی ذکر شد: موضوع بعدی کدام ممکن است باید جزو میل های بی نظیر مقامات باشد بحث محافظت سرمایه های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تشکیل سرمایه بر خوردن در موجود در ملت است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط مالی، فریب دادن خارجی است کدام ممکن است ممکن است دوچرخه انبساط مالی ملت محسوب شود کدام ممکن است باید در یک واحد چارچوب عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند چارچوب باشد. بحث مدیریت مالی: بتوانند همراه خود کار با هم، کار با هم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیک همراه خود دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگیر آن را اختراع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای ارتباطی تحمیل کنند به همان اندازه پس اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی، انبساط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه را به ملت فریب دادن کنند.
وی افزود: موضوع مهم تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ما فینال جایگزین را داریم کدام ممکن است دریچه ای به سوی باند ملت داشته باشیم. ملت در شرایطی قرار دارد کدام ممکن است بچه ها شاغل نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} فضای نامناسب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد مهاجرت کرده اند، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری این پنجره جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند جوان در سال های بلند مدت فرصتی بود. متأسفانه {به دلیل} کمیت عظیم ناکارآمدی در کل سالیان، این سرمایه عملاً اجتناب کرده اند بین گذشت است.
این کارشناس مالی ذکر شد: میل بعدی من می خواهم آرزو قاطع حاکمیت مالی برای بدست آوردن به ۱ اقتصاد آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار محور اساساً مبتنی بر اقتصاد در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا است کدام ممکن است درهم آمدن است تعمیر هرگونه دستکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکاری سیاستگذاران مالی است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ابعاد تصرف مقامات باید به طور مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم کاهش هر دو به حداقل برسد کدام ممکن است این امر باید آرزو حاکمیت مالی باشد. موضوع بعدی خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تجاری همراه خود کشورهاست کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند بهبود دیپلماسی ممکن است حائز اهمیت باشد. اینکه ملت بر مقدمه سود های نسبی اجتناب کرده اند روابط استراتژیک مالی همراه خود سایر ملت ها برخوردار باشد. در یک واحد معمای جهانی هر دو ایفای موقعیت در ساخت موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان برای کشورهای تولید دیگری کدام ممکن است وفاداری مالی را فروش می تنبل. اگر روابط مالی باثباتی داشته باشیم، قطعا آثار مثبتی ممکن است داشته باشد. بحث با اشاره به ساخت عادلانه ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد نیز ضروری است. همراه خود ملاحظه به افزایش تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن اساساً مبتنی بر رانت، عملاً اجتناب کرده اند فضای برابری ثروت فضا گرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب جینی {به سمت} بی عدالتی پیش گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده است کدام ممکن است چندین دهه گروه در فقر از حداکثر اقامت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخصی را در فاجعه های اجتماعی آرم می دهد. متعاقباً، اداره مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ملت باید {به سمت} برابری تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن عادلانه ثروت در بین اقشار مختلف گروه حرکت تنبل.