مرموزترین روستای ایران/ افراد این روستا شناسنامه ندارند!


عادات روستاییان

میرزا صادق مجتهد تبریزی اجتناب کرده اند جمله فقهایی است کدام ممکن است در بخش های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن بر نفی کاملاً اندیشه مدرنیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای آن تاکید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به منع استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای تکنولوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر فتوا داده است. امورات به همان اندازه نوک عمر

اهالی روستا در مواقع دینی نماز را همراه خود عملکرد های آن استخراج می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بصیرت تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک ماه مبارک رمضان را رقم می زنند، به رؤیای صادقه ایمان می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدار بمانید ایجاد حضرت مهدی (عج) هستند.

فرزندان او پس اجتناب کرده اند حضور در سن تحت فشار آزادند کدام ممکن است همراه خود آنها مسکن کنند هر دو به شهر تبریز برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه ورزش سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات شخصی را توسعه دهند.

کودک های روستا به فرآیند استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در منزل همراه خود فراگیری مطالبی قابل مقایسه با فرایض را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواهی فقهی، خوشنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها اعتقادی یاد می گیرند.

{در خانه} «افراد ایست» ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت دیواری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساختار خانه هایشان اجتناب کرده اند سیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن استفاده نشده است.

افراد محلی تلهگان کدام ممکن است دقیقاً نمی دانند اجتناب کرده اند مکان آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلکی دارند، گاه آنها را اسماعیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه درویشان انصراف منتظر ورود امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (فینال پیشوای شیعیان) می دانند.