مراسم معارفه رئیس وسط گزینش استان های نفت خیز جنوب برگزار شد


مراسم معارفه رئیس مرکز گزینش استان های نفت خیز جنوب برگزار شد

MeetNews | به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} نفت خیز، اسماعیل عسگریان دبیر ستاد مرکزی گزینش وزارت نفت ذکر شد: در سال جدیدی کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب همراه خود مانترا ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات – بر ایده اشتغالزایی مزین می کنند. امیدواریم شاهد فصل جدیدی در بحث محدوده باشیم.”

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند محورهای نتیجه گیری مانترا سال، رشد خانه در بخش نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل آمادگی برای پیشرفت خارج اجتناب کرده اند گروه است.

عسگریان تاکید کرد: باید قویتر اجتناب کرده اند قبلی در بخش محدوده حرکت کنیم، همراه خود محدوده شخص صحیح، همراه خود حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت بالا می توان نیروهای اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص را به گروه توسل به کرد.

دبیر شورای مرکزی گزینش وزارت نفت همراه خود دقیق اینکه معنی گزینش بر ایده رقبا طراحی تبدیل می شود، ذکر شد: استقلال رای فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

علیرضا دانشی، مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب همراه خود دقیق اینکه اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت محدوده بر همگان مشخص است، ذکر شد: لزوم غربالگری اشخاص حقیقی در گروه های مختلف بر هیچکس روکش دار نیست، با این حال باید همراه خود انجام اصلاحات وضعیت حال را افزایش بخشید. “

وی افزود: کار انتخاباتی سرراست نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به صورت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر در گروه اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود تقریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای نیازها عالیه انقلاب اسلامی زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها را انسان اول کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اسلامی همراه خود معیارهای ارزشی».

علی سلمی رئیس جدید وسط گزینش نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب همراه خود ردیابی به فرمایشات مقام معظم مدیریت در خصوص گزینش ذکر شد: پوشش انتخابی برگزیده شده حاکی اجتناب کرده اند خطیر بودن این مأموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت است کدام ممکن است هرچه دقیقتر باشد. اصولاً به نفع گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل سیستم {خواهد بود}.”

وی ذکر شد: امیدواریم یادآور قبلی مدیران نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های مختلف نظارتی در امتداد طرف ما باشند به همان اندازه بتوانیم این پاسخگویی با کیفیت صنعتی را {به درستی} انجام دهیم.

{در این} مونتاژ مدیران مسئله نمایندگی سراسری حفاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان ضمن تاکید بر اهمیت موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه وسط گزینش به دقیق سطح بازخورد شخصی پرداختند.