مدیرعامل سایپایدک اجتناب کرده اند زحمات امدادگران سایپا تشکر کرد


مدیرعامل سایپایدک در نامه ای اجتناب کرده اند زحمات تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادگران سایپا در ساختار نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امدادی ۱۴۰۱ تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام کرد.

محتوای متنی پیام مهندس موسوی مدیرعامل سایپایدک به رئوس مطالب زیر است:

ساختار کاهش نوروزی سایبا در حالی به نوک رسید کدام ممکن است شاهد امتحان شده در یک روز واحد زمانی امدادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های گروه سایپا برای تحمیل اوقات فراغت خاطر در بین مسافران نوروزی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند را شاکرم کدام ممکن است توفیق همکاری همراه خود این دوستان گران قیمت را به من می خواهم عطا فرمود. .

حاضر ارائه دهندگان مستمر به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش رسانی به خودروهای غیر گروهی همراه خود رعایت بازخورد مدیرعامل گروه سایپا، مهر تاییدی بر ارائه دهندگان خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی امان ناجیان غریق در سفر نوروزی بود. اکنون کدام ممکن است ساختار کاهش نوروزی در سال ۱۴۰۱ به نوک رسید، برگ زرین عکس به خوشحال از گروه سایپا در حاضر ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا افزوده شده است، مورد نیاز می دانم به تصویر اجتناب کرده اند گروه خودروسازی سایپا در حضور کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست تمامی {افرادی که} در زمان متوسط ​​ ای تشکر اجتناب کرده اند ممکن است برای دوم ای کدام ممکن است محل اجرای این ماموریت همراه خود مشتریان بود.

توفیق روزافزون خدمت به میهن شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان گرامی را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.