مدیرعامل جدید املاک خوزستان منصوب شد


مدیرعامل جدید املاک خوزستان منصوب شد

بر مقدمه تجربیات دیدارنیوز – خوزستان طی حکمی اجتناب کرده اند سوی آقای عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه، مسعود امینی باغبا درانی شناخته شده به عنوان سرپرست کل ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال استان خوزستان منصوب شد.

مجازات او چنین است:
جناب آقای مسعود امینی باغبا درانی
همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود
همراه خود عنایت به سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اجرایی جنابعالی، به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان سرپرست کل ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال در استان خوزستان منصوب می شوید.

پیش بینی {می رود} جدا از انجام وظایف قانونی، اجرای تکنیک های زیر را نیز در انتخاب قرار دهید:

اجرای ساختار های دگردیسی در ارتباطات گروه

تحمیل کار با هم کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده همراه خود سایر تجهیزات های اجرایی در استانداری در راستای باور نیازها سازمانی.

تحمیل کار با هم کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده همراه خود مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه کالا سایر استان ها به طور قابل توجهی استان های همجوار

استفاده بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها فعلی برای افزایش {بهره وری}

این سیستم ریزی از واقعی برای دفاع اجتناب کرده اند اموال بیت المال

وی افزود: امید است همراه خود اتکال به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند همه توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای فعلی در اجرای پوشش های مقامات از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف استاندارد قانونی اهتمام شدید داشته باشیم.

سید عبدالمجید اجتهاد
معاون وزیر