مدیرانی کدام ممکن است می خواهند در الیگودرز کاندیدا شوند باید استعفا دهند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند الیگودرها، امین دالوند سرپرست راهنمایی شهرستان الیگودرس در نشست شورای اجرایی همراه خود مدیران الیگودرها گفت: کار کردن عالی مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی است کدام ممکن است همراه خود همه مقامات ها فرق دارد؛ در حالی کدام ممکن است در الیگودرها، کار کردن مقامات، ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی دارد. او مدیون هیچکس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیون هیچکس نیست، با این حال هدفش کار با هم، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم شناخته شده به عنوان مشاور برتر مقامات به همان اندازه روزی کدام ممکن است در شهرستان باشد تمام امتحان شده شخصی را خواهم کرد.

وی افزود: ما خادم افراد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات شهر به خریدار احترام بگذاریم.

سرپرست شهرستان الیگودرس اظهار داشت: همه مدیران باید سه این سیستم مختصر مدت، میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شخصی را به اطلاع عموم برسانند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران بخش ها نباید اجتناب کرده اند این پس در ستادهای انتخاباتی حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می خواستند در انتخابات به شخص خاص کمک کنند همین الان استعفای شخصی را گفتن کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید