مدارس هرمزگان اجتناب کرده اند فردا باز تبدیل می شود


محمد قویدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی شامگاه شنبه در ادعا این خبر به رسانه ها افزود: بر ایده دستورالعمل جدید تجمع داده ها آموزی لغو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی داده ها آموزان باید طبق مقررات بهداشتی در مدرسه های درس حاضر شوند.

وی همراه خود ردیابی به سازمانی داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجرایی به اقدامات بهداشتی اظهار داشت: کادر آموزشی مدارس را ضدعفونی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دستورالعمل ها} را رعایت کنند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هرمزگان همراه خود خاص اینکه اولیای داده ها آموزان باید همکاری اجباری را همراه خود مدارس داشته باشند، اظهار داشت: داده ها آموزان تحت تأثیر بیماری های عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های زمینه ای تنها همراه خود تایید پزشکی می توانند آموزش تحت وب اکتسابی کنند.ب
۷۴