محرومیت ۱۳ ماهه اجتناب کرده اند دوپینگ برای اسکیت بازان زن ایرانی
نازنین ادب اجتناب کرده اند ۱۹ دی ۱۳۸۰ به همان اندازه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ اجتناب کرده اند نمایندگی در کلیه ورزش های ورزشی محروم احتمالاً وجود خواهد داشت.