مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشد


وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تایید کرد کدام ممکن است مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده است.

به گزارش «فارسی خودرو»، سیدرضا فاطمی امین در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در سال جاری صادر شده است، وزارت صمت مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده است. قیمت ها در سال جدید

چون آن است وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه ساخت منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار خودرو در سال جدید بر مقدمه اصل ۸ فصلی رئیس جمهور ساخت احتمالاً خواهد بود، اظهار داشت: مطمئنا، این انواع خودرو ساخت احتمالاً خواهد بود. ساخت ۱.۵ میلیون خودرو در سال جدید محقق تبدیل می شود کدام ممکن است قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیتی برای این میزان ساخت دارد.