مجلس بر عهده گرفت / اصلاح ساختار بودجه الزامی است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناحمد راستینا در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود خاص اینکه نظام بودجه ای ملت باید اصلاح شود، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند ارکان مقام معظم مدیریت اصلاح ساختار بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ساختار بودجه را اصلاح کنیم.

وی اظهار داشت: موضوع مهم تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است اعتبارات بودجه مناطق مختلف ملت باید در اختیار استان ها قرار گیرد ۹ وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این امر محقق شود متنوع اجتناب کرده اند مشکلات استان ها رفع تبدیل می شود.

مشاور مردمان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جاری حاضر شاهد این هستیم کدام ممکن است بودجه استان ها گاهی همراه خود فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بودجه هر استانی در اختیار آن استان قرار گیرد، نمی کنیم. این را ببینید. مدل تولید دیگری

عضوکمیسیون باکلاس مجلس شورای اسلامی همراه خود خاص اینکه باید در ردیف های خاص جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های بومی در بودجه تخصیص داده شود به همان اندازه تضاد چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبات در مجلس برطرف شود.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکلات استان ها باید اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات استانداران افزایش، تمرکززدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

روستینا تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر ایده قوانین اساسی دارای اختیارات فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس به معنای واقعی کلمه هستند متولی امور .