متقاضیان مراقبت از سگ ملزم به دریافت مجوز / صادرات سگ خواهند بود و به انجام آن تشویق خواهند شد.


لایحه قانون خطر انقراض حیوانات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد. اگر توله ها به طور مسئولانه آزاد شوند، مجازات خواهند شد.

متقاضیان مراقبت از سگ باید مجوز / صادرات سگ را دریافت کنند. ما آنها را تشویق خواهیم کرد. برای اولین بار به صورت خبری. ظاهر می شود