ما خوب نظم جهانی متعادل می خواهیم – خبری نیست


لاوروف

شرکای غربی می خواهند به هر موضوع مهم در سراسر جهان مرتبط همراه خود فاجعه اوکراین نوک دهند. ما همراه خود هیچ عامل در نبرد نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اینکه هند کل موضوع را اجتناب کرده اند یکجانبه گرایی در اطراف می تنبل، سپاسگزاریم.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جریان بازدید شخصی به هند اجتناب کرده اند مواضع دهلی نو در قبال مشکل اوکراین احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اهمیت روابط راهبردی بین ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی آنها به محافظت نظم جهانی متوازن ذکر شد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کدام ممکن است به هند بازدید کرده است، همراه خود “اس. جایشانکار” کدام ممکن است به همتای شخصی اجتناب کرده اند این ملت بازدید کرده است، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

او ادعا به اواخر همانطور که صحبت می کنیم همراه خود نخست وزیر هند، نارندرا مودی تصمیم بگیرد به همان اندازه او را در جریان اقدامات روسیه در اوکراین قرار دهد.

جایشانکار در دیدار همانطور که صحبت می کنیم تاکید کرد کدام ممکن است روابط ۲ ملت در متعدد اجتناب کرده اند زمینه ها همراه خود انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد در کنار {بوده است}، در حالی کدام ممکن است نشست همانطور که صحبت می کنیم در شرایط روی حیله و تزویر در سراسر جهان برگزار تبدیل می شود.

وی علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است هند در همه زمان ها موافق رفع اختلافات اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی {بوده است}.

لاوروف ذکر شد: شرکای غربی می خواهند به هر موضوع مهم در سراسر جهان مرتبط همراه خود فاجعه اوکراین نوک دهند. ما همراه خود هیچ عامل در نبرد نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اینکه هند کل موضوع را اجتناب کرده اند یکجانبه گرایی در اطراف می تنبل، سپاسگزاریم.

وی یکپارچه داد: روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند خوب مشارکت استراتژیک دارند کدام ممکن است در همه زمان ها در میل {بوده است}. ما قطعاًً به نظم جهانی متوازن کنجکاوی مندیم.

اجتناب کرده اند تحریک کردن فاجعه اوکراین، هند ادعا کرده است کدام ممکن است جستجو در تحمیل خوب مکانیسم پولی بی طرفانه برای یکپارچه خرید و فروش همراه خود روسیه است. اما استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، شرکای هند در ائتلاف نیروی دریایی چهارجانبه، هشدار داده اند کدام ممکن است رویکرد دهلی نو در قبال مسکو را دوست ندارند.

همزمان، گزارش هایی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا جستجو در فشار بر هند برای راضی کردن این ملت به تبعیت اجتناب کرده اند تحریم های غرب علیه روسیه است.