مالیات بار خودرو همزمان همراه خود اخذ گرین مقوا اخذ تبدیل می شود


رئیس گروه امور مالیاتی ملت ذکر شد: مالیات بار خودرو همراه خود اخذ گرین مقوا اخذ تبدیل می شود.

به گزارش فارسی خودرو، داود منظور، رئیس گروه امور مالیاتی ملت نوشت: مالیات بار موتوری در سال ۱۳۸۷ بر ایده ماده ۴۰ قوانین قطعا ارزش آن را دارد افزوده وضع شد. این مالیات تاکنون در حین نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اسناد توسط محل های کار اسناد مناسب اخذ می شده است. همراه خود ملاحظه به حدس و گمان دادستان کل ملت مبنی بر شهرت گرین مقوا شناخته شده به عنوان سند تصرف، مالیات همراه خود تعویض پلاک اخذ تبدیل می شود.