لاوروف: برای خیلی زدن تحریم ها همراه خود ایران کار می کنیم
خاص نیست کدام ممکن است لاوروف صرفا قصد در اطراف زدن تحریم ها علیه روسیه هر دو تحریم های ایران را داشته است.