قصاص اجتناب کرده اند دوران جاهلیت به همان اندازه رشد اسلام


قصاص از دوران جاهلیت تا توسعه اسلام

MeetNews حسین جعفری*: موضوع قصاص همواره یکی اجتناب کرده اند بحث برانگیزترین موضوعات در ادیان مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوار قبلی {بوده است}. {در این} بخش قصد داریم به تحولی کدام ممکن است اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن {در این} زمینه تحمیل کرده است ردیابی کنیم.

ج: سوره بقره آیه ۱۷۸

Belell Free … ورم ملتحمه کلی

از ما کدام ممکن است به آنها ایمان آوردند! حکم کیفر مقتول بر باید نوشته شده است: اگر کسى اجتناب کرده اند برادرش چیزى داد (را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذابش به خون ریخت)، باید صراط مستقیم را دنبال کند. (را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب خون باید به {کسی که} برای دیه می آید مورد توجه قرار گرفت تدریجی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست [= قاتل‌] علاوه بر این تیز کردن دیه (برای ولی دم). (را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن غفلت مکن.) این مایه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت پروردگار توست! هر کس بعد اجتناب کرده اند آن تجاوز تدریجی عذاب دردناکی ممکن است داشته باشد.

نظر:

۱. احکام قصاص به معنای واقعی کلمه هستند تلاشی برای اصلاح رویه رایج اعراب در زمان قتل بود. در سبک جاهلانه دستور فردیت جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نسبت جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات رعایت نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونخواران به ابعاد قدرتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجرم به همان اندازه اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طایفه قاتل داشتند می توانستند بکشند. با این حال همراه خود نزول این آیات جذاب تر. (این دلیل است است کدام ممکن است در آیه بعد قصاص را کیفر «حیات» نامیده اند، از اجتناب کرده اند کشتن ناروا جلوگیری می تدریجی).

به معنای واقعی کلمه هستند این آیه به دستور «تصمیم گیری مجازات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مطابقت بین جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اجازه اجرای مجازات ساده بر مجرم» ردیابی دارد ۹ اشخاص حقیقی تحمل تکفل آنها; جنبش اصلاحات را همراه خود کاهش اعمال سرکوبگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنطقی فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} روابط اجتماعی اخلاقی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه تر تحریک کردن می تدریجی. (اصولی کدام ممکن است متفکران حقوق جهانی قرن هجدهم آن ها را فهمیده، پیشنهاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} به کار می برند.)

۲ – احکام قصاص سه بند برای ادغام کردن تصحیح مناسب است. بدین انجمن اجتناب کرده اند تحمیل محدودیت های فراوان برای کشتن قاتل گرفته به همان اندازه تغییر کشتن قاتل به دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد به عفو با بیرون دیه قاتل! به عبارت تولید دیگری، ۹ تنها در اجرای فرآیند اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان‌تر حاضر شده (مثلا قتل) تعصبی {وجود ندارد}، اما علاوه بر این تحمل عنوان حرکت معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردانی، پیشنهاد می‌شود فرآیند‌های عکس نیز همراه خود ملاحظه به آن است اندیشه در مورد شود. شرایط پرونده دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن.

۳- هیچکس حق ندارد در مجازات قاتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار بر قسمتی اجتناب کرده اند آن (قتل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل خداوند بر آن، کل جریان اصلاحی را کدام ممکن است این آیه آن را شناخته شده به عنوان خوب دستور ملایم است نادیده بگیرد. در همین جا، به طور معمول، پسرها در جابجایی جزء مشارکت دارند به همان اندازه کل. جمله ای شبیه تصمیم قصاص می سازند کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند جمله مناسب آیه قصاص نیست.

۴- {در این} زمینه تعدادی از نکته قابل ساختار است:

ج: درک این نکته کدام ممکن است این تصمیم گیری ها تحریک کردن تکنیک توجیه است. می توان پرسید: خواه یا نه اجتناب کرده اند آیات خاص قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره خاص تبدیل می شود کدام ممکن است احکام مذکور زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقلی را برای رفتار عادلانه در روابط اجتماعی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به سقف آن سکوت می تدریجی. رفتار – اخلاق؟ رفتار راستگو؟ هر دو آیات فوق الذکر اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر را خاص کرده است؟

بر مقدمه بسیاری از اینها احکام قرآنی، تحریک کردن خوب الگو اصلاحی برای رعایت سنت کلی گروه عصر نزول است. رعایت حد اقل عدالت اجباری {است تا} در عین جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} وجود ایمان منکر نشود; نیز ورزش شود. (در هنگام تأمل در آیات اول سوره مجادله تا حد زیادی به این موضوع پرداخته تبدیل می شود)

پس آنچه در قرآن آمده است. کف روابط انسانی ساده همراه خود ساختار افق باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت حرکت روابط است. شبیه آیه قصاص کدام ممکن است بر رعایت ضوابط عدالت (تخصیص مجازات به قاتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان مطابقت جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات) تصریح دارد. ممکن است این تکنیک را همراه خود اشاره کردن ۲ راه متفاوت برای حرکت {به سمت} اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه تر کردن روابط تحریک کردن کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز گذاشتم.

ب: خواه یا نه وجود بسیاری از اینها آیات توسط دست گروه برای هماهنگی است؟ برای اینکه مبانی را عادلانه تر وضع کنیم (را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان زمینه اشاره کردن شده در آیات)؟

برای {پاسخ به} این پرس و جو اجتناب کرده اند عبارات «مبانی تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مبانی اطلاعات» در حقوق مدون استفاده می کنم.

در قوانین مدون مذکور در قوانین، هرگونه قرارداد خارج اجتناب کرده اند آن باطل تلقی تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است در مبانی تکمیلی می توان قراردادهای خارج اجتناب کرده اند آن را همراه خود محدودیت هایی منعقد کرد.

اکنون سؤال اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه مفاد فوق چیزی است کدام ممکن است هرگونه هماهنگی خارج اجتناب کرده اند چارچوب را رد می تدریجی (حتی همراه خود برای درمان منطق عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های مذهبی روابط عادلانه) هر دو اینکه خواه یا نه هماهنگی جدید در محدوده اعلامیه است؟ منصف باشید؛ خواه یا نه قابل تجزیه و تحلیل است؟

مثلاً اگر چه در مورد توجه قرار گرفت اول مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است خواهید کرد حق خون دارید; خونریزی – قصاص – با این حال به معنای واقعی کلمه هستند می گوید کدام ممکن است خواهید کرد حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندارید اجتناب کرده اند دایره مجازات خصوصی فراتر بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را مجازات کنید هر دو تا حد زیادی اجتناب کرده اند جرم را مجازات کنید. با این حال همراه خود برای بررسی الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گامی رو به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشیدن به دیدگاه خاص در آیه، مدعی است کدام ممکن است اگر تفاهم جمعی (درک کلی مردمان آن نقطه) به هماهنگی جمعی برسد (قوانین گذاری در مجلس) همراه خود رعایت ۲ شرط، مبادله تصمیم زودتر همراه خود مجازات عادلانه تر شبیه حبس تمدید شده مدت به جای آن قتل قاتل. ۹ تنها خلاف شرع نبود، اما علاوه بر این مورد رضایت شریعت نیز بود، از تصور کلی این بود کدام ممکن است این تصمیم جدید، دیدگاه شریعت را برای بدست آوردن به بهتر از عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اخلاق فراهم می کرد. .

اجتناب کرده اند این منظر، نیاز {به روز} رسانی احکام بر مقدمه ایده منفعت طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن احکام به احکام اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانویه هر دو احکام ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیر به شکلی کدام ممکن است به همان اندازه کنون مطرح شده است; این نخواهد بود. اما علاوه بر این همراه خود رجوع به جهات عمومی اشاره کردن شده در قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه شبیه به ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذن، الگو تصحیح قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج احکام جدید دنبال تبدیل می شود.

*پژوهشگر دینی