فینال گزارش اسپیدتست: {کاهش سرعت} آنلاین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار در ایران


فینال گزارش وضعیت ماهانه برای بررسی سرعت سرعت آنلاین جهانی آشکار شده در بهمن ۱۳۹۱. بر مقدمه آمار فعلی {در این} گزارش، سرعت آنلاین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار در کشورمان {در این} ماه به همین ترتیب ۴ پله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پله {کاهش سرعت} را تخصص کردند. آزاد کردن ممکن است دارید.

طبق گزارش فوریه اسپیدتست، معمولی سرعت آنلاین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار در سیاره نسبت به گزارش زودتر یک مدت کوتاه مرتفع است. بر مقدمه آمار حاضر شده سرعت آنلاین سلولی جهان اجتناب کرده اند ۲۹.۶۰ مگابیت بر ثانیه در ماه ژانویه به همان اندازه ۲۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه ارتباط دادن.

سرعت اینترنت موبایل

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، معمولی سرعت آنلاین تدریجی در سیاره هم اکنون سریعتر اجتناب کرده اند گزارش زودتر ۵۶.۸۹ مگابیت بر ثانیه است. ۶۰.۷۶ مگابیت بر ثانیه ارتباط دادن.

وضعیت سرعت آنلاین در ایران

سرعت اینترنت موبایل

با این حال وضعیت آنلاین در کنار در ایران چگونه است؟ بر مقدمه گزارش بررسی سرعت جدید، سرعت آنلاین سلولی در ایران ۲۲.۴۲ مگابیت بر ثانیه کاهش آن نسبت به گزارش زودتر (۲۳.۱۰ مگابیت بر ثانیه) گزارش شده است. جایگاه ایران در بین همه ملت ها نیز سه پله عقب نشینی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسط رسید ۸۰ جدول به بالاترین سرعت آنلاین سلولی رسیده است.

سرعت اینترنت موبایل

{در این} نیمه امارات متحده عربی نروژ همچنان همراه خود معمولی سرعت ۱۳۳.۵۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۸.۵۸ مگابیت در ثانیه در رتبه های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم قرار دارد، با این حال کره جنوبی همراه خود ۱۱۶.۵۱ مگابیت در ثانیه عالی پله بعدی سر خورد. قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند در رتبه های بعدی قرار دارند.

سرعت اینترنت موبایل

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وضعیت ایمن آنلاین در ایران نیز رو به وخامت است. بر مقدمه داده های به کف دست آمده، سرعت تدریجی آنلاین ایران {در این} گزارش می باشد ۹.۷۸ مگابیت بر ثانیه کدام ممکن است در مقابل همراه خود گزارش زودتر (۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه) کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ۴ پله اجتناب کرده اند در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {رتبه بندی} زیرین تر است. ۱۴۵۴ دنیا سقوط می تدریجی.

سرعت اینترنت موبایل

در سیاره، شیلی همراه خود ۲ پله صعود توانست برای عجله ۱۹۷.۵۹ مگابیت بر ثانیه کف دست یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام اول را به شخصی اختصاص دهد. سنگاپور همراه خود سرعت ۱۹۴.۰۷ مگابیت بر ثانیه همچنان در جایگاه دوم قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موناکو همراه خود معمولی سرعت ۱۸۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه جای شیلی را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رتبه سوم صعود کرده است. تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک ۲ عضو تولید دیگری ۵ ملت برتر هستند.ب
۱