فروش نان هوشمند (عکس)
به عنوان ششمین دولتی راه اندازی کارت هوشمند توزیع نان در ۱۵۰۰ نانوایی کرمانشاه، طرح عرضه هوشمند نان را راه اندازی کرد. در این برنامه افراد می توانند نوع نان را در صفحه مربوطه و با تایید، انتخاب کنند. خرید کردن