غیبت بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای ایران در بینال ونیز
به‌عنوان الگوی شبکه‌مکان «Art Newspaper» کسب اطلاعات در مورد اتاقک ایران نوشته بود: «در پاویون ایران میزهای بزرگی کدام ممکن است در کل اتاق قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آنها را گل، میوه، شمعدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می‌پوشاند، قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی لوستر غول‌پیکر بالای آنها به توجه می‌خورد.