غرب در جستجوی بی شهرت کردن ایران است: SPOXاظهارات سعید خطیب زاده در پاسخ به تصویب تصمیم ای در شورای حقوق بشر گروه ملل علیه ایران خاص شد.

خطیب زاده کدام ممکن است این انتخاب را رد کرد، آن را گمشده وجاهت قانونی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار این تصمیم اجتناب کرده اند سوی انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار اتهامات بی مقدمه را مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر دانش نادرست دانست.

وی همراه خود ردیابی به امتحان شده غرب برای بدنام کردن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده ماموریت ایران هراسی شخصی، اظهار داشت: این گونه اقدامات خم شده ۹ تنها به وضعیت حقوق بشر روی زمین {کمک می کند}، اما علاوه بر این به افزایش کهن الگوهای عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه بندی کردن ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب انتقادی به واقعیت دقیق می پردازد. ایده حقوق بشر.

وی در شکسته نشده این اقدام را مصداق بارز سوء استفاده اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها ارجمند برای نیازها کوته‌نگر سیاسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران اقدام انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین را محکوم کرد.

وی علاوه بر این اظهار داشت: مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تمدید شده است کدام ممکن است قبلاً در گزارش های فعلی نماد داده است کدام ممکن است اصل کار انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار دهندگان صهیونیست را دنبال می تنبل. حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سازوکارهای حقوق بشر در گروه ملل متحد شناخته شده به عنوان ابزاری برای نیازها شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ رژیم های مذکور.

خطیب زاده همراه خود خاص اینکه آنچه در تعدادی از سال قبلی در تصمیم های حقوق بشر گروه ملل رخ داد، اتهامی خوب طرفه به ایران بود، اظهار داشت: کشورهایی کدام ممکن است حقوق بشر را نقض می کنند {نمی توانند} با اشاره به وضعیت حقوق بشر در یک کشور خارجی انتخاب کردن کنند. آنها نیاز دارند پاسخگوی جنایات شخصی باشند.

وی همراه خود خاص اینکه تصمیم گیری گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در کشوری مشابه با ایران اساساً «غیرقابل توجیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرسازنده» است، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه ایران همراه خود وجود «تروریسم مالی آمریکایی» همواره به تعهدات شخصی در قبال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهانی قابل اعتماد {بوده است}. “.

خطیب زاده علاوه بر این اظهار داشت: ایران برای ارتقای حقوق بشر در سطوح سراسری، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اقداماتی انجام داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: حامیان تصمیم ابتدا باید اقدامات آمریکا، تروریسم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج مخرب آن بر ورود ایران به نیازهای اساسی مشابه با از دستگاه پزشکی را همراه با نبرد همراه خود همه‌گیری ویروس کرونا محکوم کنند. .

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: این گونه امتحان شده‌ها {برای تغییر} محل قرارگیری متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکی هیچ عواقبی برای انتخاب‌گیرندگان نخواهد داشت.

۹۴۱۷

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت