عواقب پوشش مداخله آمریکا در پاکستان


نظامی پاکستان تأثیرگذارترین نهاد در پاکستان است، اگرچه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان اجتناب کرده اند تذکر ظاهری نهادهای تأثیرگذار در پوشش خارجی این ملت هستند، با این حال در واقعیت نظامی پاکستان انتخاب گیرنده بی نظیر است. در روزهای جدیدترین فرمانده نظامی پاکستان تایید کرد کدام ممکن است کنار هم قرار دادن توسعه روابط همراه خود آمریکا هستیم، به عبارت تولید دیگری فرمانده نظامی پاکستان به آمریکا چراغ بی تجربه بالا گذشته تاریخی عمران خان آرم داد. مقامات تمام شده است.

محمدرضا منفع، کارشناس امتیازات بین الملل همراه خود ردیابی به انحلال پارلمان پاکستان، س toال کردن عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت آمریکا در امور خانه این ملت ذکر شد: پاکستان خواستن به تامین قدرت اجتناب کرده اند روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود این ملت دارد. روس ها.» متعاقباً بدون ملاحظه است کدام ممکن است پوشش های مداخله ای آمریکا در تحولات جدیدترین پاکستان بی تأثیر نبوده است.
عواقب پوشش مداخله آمریکا در پاکستان

در بحبوحه فاجعه کنونی در صحنه در سراسر جهان، در همسایگی ایران، حوادثی در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس پاکستان رخ داد کدام ممکن است خرس تأثیر تحولات در سراسر جهان قرار نگرفت. انحلال پارلمان پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح نخست وزیر آمریکا برای افسران آمریکایی سوالاتی را مطرح می تدریجی. خواه یا نه اتصال نزدیک مقامات های پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه باعث این تحولات در ملت همسایه جنوب شرق ایران شد؟! خواه یا نه دخالت آمریکا در امور خانه ملت به مشاوره افسران ارشد پاکستانی باعث فینال تحولات شده است؟! تکنیک اخیر همراه خود محمدرضا منفع، کارشناس امتیازات جنوب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان گفتگو کرد به همان اندازه تحولات جدیدترین پاکستان را مرور تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سوالات پاسخ دهد.

محمدرضا منفع، کارشناس امتیازات بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «تکنیک اخیر» اجتناب کرده اند انحلال پارلمان پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت تحولات در سراسر جهان در انحلال پارلمان پاکستان کدام ممکن است {در این} ملت نادیده گرفته تبدیل می شود صحبت کرد. واقعیت اینجا است کدام ممکن است آمریکایی ها در امتیازات مختلف پاکستان چه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه خارجی دخالت می کنند. حضور تمدید شده مدت دیپلماتیک آمریکا در پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت غول پیکر این ملت {در این} ملت همراه خود بیشترین انواع دیپلمات آرم داد کدام ممکن است آمریکا تأثیر می گذارد زیادی در امتیازات مختلف پاکستان دارد.

وی افزود: قطعا نمی توان اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد آمریکا در امور خانه پاکستان توجه پوشی کرد، موضوعی کدام ممکن است عمران خان دانستن درباره آن صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را آشکار کردن کرد، متعاقباً بدون ملاحظه است کدام ممکن است پوشش های مداخله جویانه آمریکا در تحولات جدیدترین پاکستان بی تاثیر نبوده است.

محمدرضا منافی {در این} اتصال دلیل داد: عمران خان نخست وزیر پاکستان مدعی است کدام ممکن است آمریکا امتحان شده کرد به همان اندازه مقامات پاکستان را تضعیف تدریجی. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اعتراضات اخیری کدام ممکن است در برخی شهرهای مختلف پاکستان رخ داد، اجتناب کرده اند دیدگاه مقامات پاکستان به امتحان شده کشورهای خارجی اجتناب کرده اند جمله آمریکا برای تحمیل فاجعه در پاکستان نسبت گرفت. اگرچه عمران خان ادامه دارد موضع آمریکا را با اشاره به امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش پاکستان مطرح نکرده است، با این حال نمی توان تأثیر آمریکا بر وضعیت حال پاکستان را نادیده گرفت.

وی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه پاکستان از نزدیک به قدرت خواستن دارد، این دلیل است روابط شخصی را همراه خود روسیه توسعه داده است. روسیه، بهترین صادرکننده قدرت جهان، یکی اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است افسران پاکستانی خواهان توسعه روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود آن هستند. جدا از بحث قدرت، خالص است کدام ممکن است پاکستان سعی تدریجی روابط شخصی را همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه متعادل تدریجی، با این حال افزایش روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود روسیه تحت هیچ شرایطی برای آمریکا جالب نیست.

مذهبی، کارشناس جنوب آسیا می گوید: «به طور استاندارد، اگر به ایده ها نهایی پاکستان با اشاره به آمریکا به نظر می رسید کنیم، ایده ها نهایی پاکستان عمیقاً ضد آمریکایی است. اگر اقلیت سیاسی در پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظرسنجی های مردمان پاکستان را جدا بگذاریم، متوجه می شویم کدام ممکن است مردمان پاکستان دیدگاه فوق العاده عقب کشیدن نسبت به آمریکا دارند.

وی ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند چشم انداز عقب کشیدن مردمان پاکستان نسبت به آمریکا را می توان به حمله ها هواپیماهای با بیرون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان در سال های جدیدترین نسبت داد. آمریکایی ها این مناطق را برای مدت زمان بسیار طولانی به بهانه مخفی شدن تروریست های القاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان {در این} مناطق بمباران کردند کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن انواع زیادی اجتناب کرده اند غیرنظامیان پاکستانی شد.

بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند به نظر می رسید عقب کشیدن پاکستان به آمریکا {به دلیل} موقعیت مستقیم آمریکا در کشتن بن لادن در پاکستان است، از برخی اجتناب کرده اند قبایل این ملت به طور قابل توجهی پشتون ها با بیرون ملاحظه به هویت بن لادن به بن لادن فداکار بودند. المنافی ذکر شد: در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکشید. او موج عقب کشیدن مردمان پاکستان را نسبت به آمریکا آسانسور کرد.

منافی، کارشناس پاکستانی در زمینه تمایل نظامی به افزایش همکاری همراه خود آمریکا ذکر شد: «نظامی پاکستان تأثیرگذارترین نهاد در پاکستان است، اگرچه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان به به نظر می رسد نهادهای تأثیرگذار در پوشش خارجی این ملت هستند، با این حال {در واقعیت} انتخاب است.” ملت ها: اکتسابی کننده بی نظیر پاکستان نظامی این ملت است. در روزهای جدیدترین فرمانده نظامی پاکستان تایید کرد کدام ممکن است کنار هم قرار دادن توسعه روابط همراه خود آمریکا هستیم، به عبارت تولید دیگری فرمانده نظامی پاکستان به آمریکا چراغ بی تجربه بالا گذشته تاریخی عمران خان آرم داد. مقامات تمام شده است. اگرچه عمران خان توانست اجتناب کرده اند رای عدم اعتمادی کدام ممکن است توسط پارلمان کنار گذاشته شد طفره برود، با این حال موضوع مهم مخالفت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس است، از رئیس مجلس بخشی اجتناب کرده اند حزب تحت سلطه عمران خان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حزب اجتناب کرده اند این رای رد کرد. رای عدم اعتقاد دوره ای بود

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه انتخاب گیرنده بسته شدن در پاکستان مقامات است هر دو پارلمان، پیش بینی برای صدور تصمیم اجتناب کرده اند سوی سالن دادگاه برتر پاکستان هر دو ۹ قابل دستیابی است حتی در نتیجه رای عدم اعتقاد به اجتناب کرده اند سرگیری رای گیری شود، این بدان معناست کدام ممکن است ما می خواهیم شاهد تنظیمات بیشتری در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان پاکستان باشیم.