عملکرد ژئوپلیتیک ایران در خرید و فروش جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی


جامعه‌های ارتباطی ریلی، بزرگراه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ایران پتانسیل ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نظیر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری برای ملت است. همراه خود وجود قرار تکل ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف، ملاحظه کافی به این قابلیت برجسته نشده است. عدم ملاحظه مورد نیاز به قابلیت ترانزیتی ایران در حالی است کدام ممکن است این موضوع علاوه بر این امرار معاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمی در اقتصاد ملت ممکن است برای ملت خوب ارزش راهبردی داشته باشد.

ایران شناخته شده به عنوان خوب ملت ترانزیتی اجتناب کرده اند تذکر استراتژیک در طیف گسترده ای از کریدورهای بار ریلی در سراسر جهان حضور دارد. شناخته شده به عنوان مثال، ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهای بی نظیر ترانزیتی در مسیرهای موسوم به «مسیرهای جنوبی» در بزرگراه ابریشم جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با ترکیه، ترانزیت کشورهای جنوب شرقی اروپا یادآور بلغارستان، یونان هر دو رومانی را می دهد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، بار کالا اجتناب کرده اند طریق ایران اجتناب کرده اند طریق چین، هند، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور بار شمال به جنوب روسیه را اجتناب کرده اند طریق ایران به هند متصل می تنبل.

همراه خود چین تصمیم بگیرید
شرکت ها ریلی ایران به چین در ژانویه ۲۰۱۶ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین قطار اجتناب کرده اند ییوو به تهران بدست آوردن شد. دومین سرویس قطار باری کدام ممکن است ینچوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران را به هم متصل می کرد در سپتامبر شبیه به سال تحریک کردن شد، سپس خوب ارتباط جدید اجتناب کرده اند شهر بایانور در جهان خودمختار مغولستان خانه در شمال چین به تهران برقرار شد.

در جاری حاضر ۲ مسیر احتمالاً برای تردد بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران موجود است. بزرگراه ای اجتناب کرده اند قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه ای خیلی شبیه ازبکستان را در اطراف می زند. مسیر اول بخشی اجتناب کرده اند گذرگاه آلماتی بندرعباس است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق سطح مرزی سرخس وارد ایران تبدیل می شود. این گذر در سال ۱۳۹۰ افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت حمل سالانه ۲ میلیون تن بار را دارد. این بزرگراه بخشی اجتناب کرده اند خوب کریدور شمال به جنوب است کدام ممکن است اجتناب کرده اند روسیه آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه خلیج فارس یکپارچه دارد. همراه خود این جاری، این جاده برای رفتن اجتناب کرده اند قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان اجتناب کرده اند شرق دریای خزر منحرف تبدیل می شود. این روش آهن در طولانی مدت سال ۲۰۱۴ سازماندهی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} به همان اندازه سال ۲۰۲۲ سالانه حدود ۱۵ میلیون تن بار جابجا شود. مسیر عکس بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اجتناب کرده اند قرقیزستان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند کریدور استانبول – آلماتی است کدام ممکن است در سال ۲۰۰۲ تحمیل شد. اگرچه تردد بین ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران مشترک است، با این حال زیرساخت های شرق ایران برای تامین قابلیت می خواست کافی نیست.

همراه خود اروپا تصمیم بگیرید
ایران اجتناب کرده اند طریق کریدور استانبول – آلماتی به ترکیه متصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به کشورهای بلغارستان، رومانی، مجارستان، اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلن آلمان شرکت ها حاضر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسیر را افزایش می دهد. روزی کدام ممکن است تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۶ لغو شد، متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی‌های ecu کنجکاوی شخصی را به بهبود شرکت ها حمل‌ونقل ریلی در طولانی کردن کریدور آرم دادند، از در جستجوی مسیری چندوجهی برای خیلی زدن ترکیه بودند. این مسیر برای ادغام کردن راه آهن کلن – رومانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دریای سیاه منحرف تبدیل می شود. کشتی ها اجتناب کرده اند طریق جمهوری آذربایجان کالا را به گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به تهران همراه خود ریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت حمل می کنند.

این در حالی است کدام ممکن است شاخه جنوب غربی کریدور بار شمال به جنوب اروپا را شناخته شده به عنوان خوب مسیر متنوع به ایران متصل می تنبل. این بزرگراه اسلاووکف در لهستان، ایلیشفسک در اوکراین، باتومی در گرجستان، باکو در آذربایجان، آستارا در ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندرعباس در ایران را در یک واحد بازدید ۱۲ روزه به اندازه ۵۳۱۱ کیلومتر به هم متصل می تنبل.

پیوستن به هند، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان
ایران در جاری حاضر در جاری بهبود کریدور ریلی چابهار – هرات است کدام ممکن است افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس هند را در بندر چابهار به هم متصل می تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است افغانستان از داروها معدنی ساخت می تنبل، پیش بینی {می رود} این دهلیز صادرات این ملت محصور در خشکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، هرچند در جاری حاضر تردیدهایی با توجه به پوشش طالبان موجود است.

کریدور خلیج فارس – دریای سیاه
تعهد کریدور بار در سراسر جهان بین خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای سیاه کدام ممکن است توسط ایران تحریک کردن شده است، گام به گام تعیین کنید گرفته است. در صورت اجرایی شدن این تعهد می‌تواند همراه خود آسانسور روابط تجاری آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش سهم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ایران در جهان به‌ویژه قفقاز جنوبی، خوب مسیر ترانزیتی غول پیکر اجتناب کرده اند هند به اروپای شرقی تحمیل تنبل.

کریدور بار بین خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای سیاه خوب این سیستم در سراسر جهان غول پیکر است کدام ممکن است هدف آن پیوند مالی بنادر خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای سیاه است. ایران این مفهوم را اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ فروش کرد، روزی کدام ممکن است تهران گفتن کرد این تعهد برای ادغام کردن سه جمهوری قفقاز جنوبی تبدیل می شود، هرچند وجود اختلافات مرزی بین جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان به همان اندازه حدودی بر این تعهد سایه انداخته بود. در واقع کشورهایی کدام ممکن است در کریدور توسط دست مونتاژ شمال-جنوب واقع شدند، می توانند سهم زیادی {در این} تعهد داشته باشند.

در جاری حاضر علاوه بر این ایران، کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان {در این} قالب مشارکت دارند. همراه خود این جاری، کشورهای تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله هند نیز می توانند {در این} تعهد مشارکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیای کریدور را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن به کار این قالب در سال ۲۰۱۶، ۵ در اطراف گفتگوی کارشناسی برگزار شده است کدام ممکن است ۲ در اطراف در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه در صوفیه تفلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال در اطراف در ایروان برگزار شده است.

به مشاوره مشاوران، سازماندهی این تعهد همراه خود ملاحظه به صرفه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی این کریدور به افزایش نرخ خرید و فروش بین آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا {کمک می کند}. همراه خود ملاحظه به سطح آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا باید ملاحظه داشت کدام ممکن است این سالن چندوجهی است. محموله های خلیج فارس اجتناب کرده اند طریق اقیانوس وارد ایران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ایران دارای بنادر بزرگی در جنوب است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در جاری بهبود هستند. سپس می توان آن را اجتناب کرده اند طریق جامعه بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در بزرگراه های کشورهای مسیر یادآور ایران، ارمنستان، گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان حمل کرد. در نیمه بعدی اجتناب کرده اند بنادر دریای سیاه به همان اندازه مکان تعطیلات آخرین انتخاب بار دریایی قابل اعمال است.

اهمیت ایران برای خرید و فروش خارجی هند
الحاق هند به کریدور خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای سیاه نیز قابل انجام است مزیت هند در ایران را افزایش دهد. در واقع همکاری های خوبی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند در زمینه بار موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های هندی در این سیستم بهبود بندر چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ راه آهن جدید در شرق ایران مشارکت دارند. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است همه ملت ها کنجکاوی مند به وجود مسیرهای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع هستند، متعاقباً تحمیل زیرساخت های مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بار در کل خلیج فارس به دریای سیاه ۹ تنها برای کشورهای مذاکره کننده، اما علاوه بر این برای همه کشورهای بخش خلیج فارس. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به دریای سیاه برتر {خواهد بود}.

در واقع ۹ تنها تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهلی {در این} کریدور همکاری می کنند، اما علاوه بر این در کریدور شمال – جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهده عشق آباد نیز همکاری دارند. شناخته شده به عنوان مثال، ۲ روز پیش، رام ناویند، رئیس جمهور هند در بازدید شخصی به عشق آباد اظهار داشت کدام ممکن است بندر چابهار در ایران کدام ممکن است توسط هند بهبود یافته است، بستری برای بالا تکل روابط تجاری بین هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای مرکزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است آنها را افزایش بخشد. . اتصال تجاری ما

هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران طرفین توافقنامه عشق آباد هستند کدام ممکن است ورود به بازارهای آسیای مرکزی را تسهیل می تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، عضویت {در این} هماهنگی، انتخاب های ارتباط هند همراه خود آسیای مرکزی را افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مثبتی بر روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی هند همراه خود این جهان داشت. قرارداد عشق آباد خوب قرارداد بار بین عمان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان برای تحمیل کریدور ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار در سراسر جهان است. هدف اجتناب کرده اند این قرارداد تسهیل بار کالا بین مناطق آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس است. این قرارداد در آوریل ۲۰۱۱ توسط کشورهای فوق الذکر امضا شد.

تقویم
جایگاه جهان ای ایران همواره جایگاه ویژه ای را برای کشورمان در خرید و فروش جهانی تحمیل کرده است کدام ممکن است در واقع در سال های جدیدترین {به دلیل} تحریم های از حداکثر به همان اندازه حدودی کاهش یافته است است. همراه خود این جاری، چون آن است در بالا اشاره کردن شد، ایران همچنان ممکن است عملکرد محوری در پیشنهادات آتی جهانی داشته باشد. در واقع نباید اجتناب کرده اند تذکر در اطراف داشت کدام ممکن است ایمنی خانه نسبتاً بالای ایران در مقابل همراه خود سایر کشورهای جهان قابل انجام است کشورهای غول پیکر غیر غربی یادآور چین، روسیه، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را راضی تنبل به همان اندازه اجتناب کرده اند مکان ایران نهایت استفاده را ببرند. به دلیل می توان پیش بینی داشت کدام ممکن است در صورت کاهش فشار تحریم ها، همراه خود این سیستم ریزی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی مالی، قابلیت های ملت به فعلیت برسد.