علی سلمی رئیس وسط گزینش نفت جنوب شد + عکس اصلی


تصمیم صادره اجتناب کرده اند سوی اسماعیل قنبریان:

همراه خود تصمیم اسماعیل عسگریان مشاور وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای مرکزی گزینش، علی سلمی شناخته شده به عنوان رئیس هسته گزینش جنوب منصوب شد.

علی سلمی رئیس مرکز گزینش نفت جنوب شد + عکس عمده

MeetNews | اجتناب کرده اند اطلاعات علی سلمی می توان به فرماندهی پایگاه از دوام بسیج نمایندگی سراسری حفاری ایران ردیابی کرد.