عربستان سعودی طرحی را برای مونتاژ پیست اسنوبورد اجرا می تنبل


ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، طرحی را برای مونتاژ خوب پیست اسنوبورد استوایی {در این} ملت گرمسیری طراحی کرده است کدام ممکن است برای ادغام کردن خوب پیست مجلل، چشم اندازها اسنوبورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازی ها تبدیل می شود.

طبق این سیستم پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این اقامتگاه به همان اندازه سال ۲۰۳۰ پذیرای حدود هفتصد هزار مشتری باشد.

قالب مونتاژ پیست اسنوبورد تروینا عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نزدیکی شهر نیو قرار دارد. NEOM شهری جدید به خوب ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار است کدام ممکن است در جهان تبوک، نزدیک مرز اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر ساخته تبدیل می شود.

این دهکده اسنوبورد در حدود ۵۰ کیلومتری ساحل خلیج عقبه، جهان ای کوهستانی همراه خود مرتفع ترین کوه های عربستان سعودی واقع شده است است. سرمایه گذاری تروجنا جدا از پیست اسنوبورد، امکاناتی برای بازی های آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه رانندگی در کوهستان نیز دارد.ب
۱۰