صنعت خودرو باید دانش پایه داشته باشد.


صنعت معاون حمل و نقل و صنعت وزارت معدن و تجارت بر ضرورت دانش افزایی در صنعت خودرو تاکید کرد.

به گزارش پرشین خودرو، منوچهر منطقی به صورت مستقیم در اولین دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت و معدن ایران حضور داشت که ۸۳ درصد آنها غیرمستقیم بودند.

منطقی در این مراسم به استراتژی صنعت وزارت صمت در حوزه خودرو پرداخت و برنامه راهبردی صنعت خودرو را معرفی کرد. نقش و استراتژی برجسته شد. هذا شمال آفریقا و مالزی.

چالش‌های پیش روی صنعت خودرو، قیمت صنعت خودرو است. کیفیت و دانش؛ استفاده از فناوری های جدید برای کاهش فاصله بین فناوری و جهان. وی افزود: این کشور از فرصت های بین المللی برای دستیابی به فناوری نهایت استفاده را می برد.

معاون حمل و نقل و ارتباطات صمت بر اصول اساسی حاکم بر راهبردهای کشورهای مختلف در این حوزه تاکید کرد: کارآمدی و توسعه پایدار در زنجیره ارزش. ایجاد اکوسیستم؛ با هدف دستیابی به سهم بازار جهانی؛ وی بر همکاری بین المللی و انتقال تاکید کرد. از خودروهای سوزان گرفته تا خودروهای برقی، یکی از مهمترین موارد در نقشه کشور است.